Managing Committee

1926-1927 To 2015-2016

2015-16

President
Ms.  Kamala K.

Vice-President
Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary                       
Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary                  
Sri. Narayan G. Navilekar

Hon. Treasurer                        
Sri. Manju Devadiga

 

Committee Members
Sri.  K. Manjunathaiah
Sri.  B.R. Manjunath
Sri.  H. R. Vasant
Sri.  K. Manjunathaiah
Sri.  Shashikant Joshi
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. Radhesh Ramanna
Sri. Ganpathy Shankarling

 

 

                                2014-15

 

President                                : Ms.  Kamala K.

Vice-President                        :  Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary                        : Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary                   : Sri. Narayan G. Navilekar

Hon. Treasurer                        :  Sri. Manju Devadiga

 

Committee Members                : Sri.  K. Manjunathaiah

                                                 Sri.  B.R. Manjunath

                                                 Sri.  H. R. Vasant
                                                 Sri.  K. Manjunathaiah
                                                 Sri.  V. Harinarayana
                                                 Smt. Lakshmi Sitaram
                                                 
Sri. Radhesh Ramanna

                                                 Sri. Anantha Krishnan

 

 

 

                                  2013-14

 

President                                : Sri. V. Ramabhadra

Vice-President                        :  Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary                        : Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary                   : Sri. Narayan G. Navilekar

Hon. Treasurer                        :  Sri. Manju Devadiga

 

Committee Members                :    Sri.  K. Manjunathaiah

                                                    Sri.  B.R. Manjunath

                                                    Sri.  H. R. Vasant
                                                    Sri.  K. Manjunathaiah
                                                    Sri.  V. Harinarayana
                                                    Smt. Lakshmi Sitaram
                                                    Sri.  Amrut Someshwar

                                                    Sri. Radhesh Ramanna

                                                    Sri. Anantha Krishnan

               

                        2012-13

President                     : Sri. V. Ramabhadra

Vice-President             : Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary             :  Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary        :  Sri. Neelakantha Medar

Hon. Treasurer            :  Sri. Manju Devadiga

Committee Members :     Sri. K. Manjunathaiah

                                      Sri. B.R. Manjunath

                                      Sri. H.R. Vasant

                                      Sri. V. Harinarayana

                                      Sri. Narayan G. Navilekar

                                      Smt. Lakshmi Sitaram

 

 

                                 2011-12

President                        : Sri. V. Ramabhadra

Vice-President                : Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary                :  Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary         :  Sri. Neelakantha Medar

Hon. Treasurer             :  Sri. Manju Devadiga

Committee Members    :  Sri. K. Manjunathaiah

                                           Sri. B.R. Manjunath

                                           Sri. H.R. Vasant

                                           Sri. V. Harinarayana

                                           Sri. Narayan G. Navilekar

                                           Smt. Lakshmi Sitaram

                                           Sri. Amrut Someshwar

                                             
                                 2010-11
 
President                    :      Sri.  V. Ramabhadra

Vice-President              :      Sri.  Narain Jagirdar

Hon. Secretary              :      Sri.  Neelakantha Medar

Hon. Jt. Secretary         :      Sri.  Y. D. Venkatesh

Hon. Treasurer             :      Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :      Sri. K. Manjunathaiah
                                                Sri.  B. Manju Devadiga
                                                Sri.  V. Harinarayana
                                                Sri.  Narayan G. Navilekar
                                                Smt. Lakshmi Sitaram
                                                Sri.  Amrut Someshwar

                             2009-10
 
President                      :       Sri.  V. Ramabhadra

Vice-President             :       Sri.  Narain Jagirdar

Hon. Secretary             :       Sri.  Neelakantha Medar

Hon. Jt. Secretary        :       Sri.  R.V. Nagesh

Hon. Treasurer            :       Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :       Sri.  B. Manju Devadiga
                                           Sri.  Y.D. Venkatesh
                                           Sri.  V. Harinarayana
                                           Sri.  Narayan G. Navilekar
                                           Smt. Lakshmi Sitaram
                                           Sri.  Amrut Someshwar

                              2008-09

President                        :     Sri.  Ramabhadra

Vice-President                 :     Sri.  Narain Jagirdar

Hon. Secretary                :     Sri.  Neelakantha Medar
 
Hon. Jt. Secretary           :     Sri.  R.V. Nagesh

Hon. Treasurer                :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members       :     Sri.  B. Manju Devadiga
                                            Sri.  Y.D. Venkatesh
                                            Sri.  V. Harinarayana
                                            Sri.  Narayan G. Navilekar
                                            Smt. Lakshmi Sitaram
                                            Sri.  Amrut Someshwar

                            2007-08

President                      :       Sri.  S. Doreswamy

Vice-President               :       Sri.  H.S. Srinivas

Hon. Secretary              :       Sri.  R.S. Ranganatha &
                                             Sri. M.A. Madhusudan

Hon. Jt. Secretary        :       Ms. Bhavani C. Bhargav

Hon. Treasurer            :       Sri.  H.R. Vasant

Committee Members :       Sri.  B. Manju Devadiga
                                                Sri.  Y.D. Venkatesh
                                                Sri.  V. Harinarayana
                                                Sri.  M.A. Madhusudan
                                                Smt. Lakshmi Sitaram
                                                Sri.  Neelkantha Medar

                     2006-07

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary        :    Sri.  R.S. Ranganatha

Hon. Jt. Secretary    :    Ms. Bhavani C. Bhargav

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  B. Manju Devadiga
                Sri.  K.N. Srinivas Rao
                Sri.  V. Harinarayana
                Sri.  B. Nagabhushana
                Smt. Lakshmi Sitaram
                                Sri.  Neelkantha Medar


                   2005-06

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. R.S. Ranganatha

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  B. Manju Devadiga
                Ms. Bhavani C. Bhargav
                Sri.  H.V. Janardhana
                Sri.  Raghunath V. Rao
                Smt. Lakshmi Sitaram
                   Sri.  B. Nagabhushana

                    2004-05

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. R.S. Ranganatha

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  N. Sudarshan
                Smt. Pushpa Raghunath Rao
                Sri.  H.V. Janardhana
                Sri.  Raghunath V. Rao
                Smt. Lakshmi Sitaram
                                Sri.  B. Nagabhushana

                    2003-04

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. R.S. Ranganatha

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  N. Sudarshan
                Smt. Pushpa Raghunath Rao
                Sri.  K.N. Srinivas Rao
                Sri.  Raghunath V. Rao
                Smt. Lakshmi Sitaram
                                Sri.  Raghavendra Upadhyay

                    2002-03

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. P. Kalaivanan

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  N. Sudarshan
                Smt. Pushpa Raghunath Rao
                Sri.  K.N. Srinivas Rao
                Sri.  S. Radhakrishnan
                Smt. Lakshmi Sitaram
                                Sri.  Raghavendra Upadhyay

                    2001-02

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Dr. S. Subramanian

Hon. Treasurer        :    Sri.  Raghavendra Upadyaya

Committee Members    :    Sri.  N. Sudarshan
                Sri   S. Nanda
                Sri.  K.N. Srinivas Rao
                Sri.  S. Radhakrishnan
                Smt. Lakshmi Sitaram
                                Sri.  P. Kalaivanan

                   2000-01

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Dr. S. Subramanian

Hon. Treasurer        :    Sri.  Raghavendra Upadhyay

Committee Members    :    Dr. Gregory Rodrigues
                Sri.  N. Sudarshan
                Sri.  P. Kalaivanan
                Sri.  S. Nanda
                Sri. K.N. Srinivas Rao
                  Sri.  S. Radhakrishnan

                    1999-00

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor    :    Sri. Gangadhar G. Mirji

Hon. Treasurer        :    Sri.  Raghavendra Upadhyay

Committee Members    :    Dr. Gregory Rodrigues
                Sri.  N. Sudarshan
                Sri.  V. Raghunatha Rao
                Sri.  R.S. Ranganatha
                Sri. K.N. Srinivas Rao
                Dr. Subramanian
                Smt. Lalita Balu
          
                    1998-99

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor    :    Sri. Gangadhar G. Mirji

Hon. Treasurer        :    Sri. 

Committee Members    :    Dr. H.S. Srinivas
                Smt. Lalita Balu
                Sri.  A.K. Desai
                    Sri. K.N. Srinivas Rao
                Sri. Raghunath V. Rao
                Sri. Gregory Rodrigues
                Sri. Raghavendra Upadyaya
                     
                    1997-98

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor    :    Sri. Gangadhar G. Mirji

Hon. Treasurer        :    Sri.  R. S. Ranganatha

Committee Members    :    Sri. H.R. Vasanth
                Sri.  A.K. Desai
                Sri. Raghunath V. Rao
                    Smt. Lalita Balu
                Dr. H.S. Srinivas
                Sri. R.S. Ranganath
                                Sri. Raghavendra Upadyaya
                                Sri. K.N. Srinivas Rao

        1996-97

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. H.R. Vasanth

Hon. Legal Advisor     :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy

Hon. Treasurer        :    Sri.  R. S. Ranganatha

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Smt. Geetha Vishwanath
                Sri. S. Nanda
                    Dr. H.S. Srinivas
                Sri. A.K. Desai
                Sri. Gurudatt Rao                                                        
                                Sri. R.S. Ranganath

1995-96

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. H.R. Vasanth

Hon. Legal Advisor     :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy

Hon. Treasurer        :    Sri. R.S. Ranganath

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Smt. Geetha Vishwanath
                Sri. C.S. Subbanna
                    Dr. H.S. Srinivas
                Sri. K. Balasubramanya
                Sri. Gurudatt Rao                                                        
                                                            

                 1994-95

President        :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. Nagesh Belwadi

Hon. Treasurer        :    Sri. R.S. Ranganath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Smt. Geetha Vishwanath
                Sri. C.S. Subbanna
                    Dr. H.S. Srinivas
                Sri. K. Balasubramanya
                Sri. Gurudatt Rao    


                                                   
                1993-94

President        :    Sri.  V. Ramalingam

Vice-President        :    Sri. S. Doreswamy

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. Nagesh Belwadi

Hon. Treasurer        :    Sri. R.S. Ranganath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. Basavaraj Mirji
                Sri. C.S. Subbanna
                    Sri. H.S. Srinivas
                Sri. K. Balasubramanya
                Sri. Gurudatt Rao                                                 

            1992-93
President        :    Sri.  V. Ramalingam

Vice-President        :    Sri. S. Doreswamy

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. Nagesh Belwadi

Hon. Treasurer        :    Sri. R.S. Ranganath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. C.S. Subbanna
                Sri. Balachandra Hosamane
                    Sri. .S. Nanda
                Sri. B.S. Suresh
                Sri. K. Nagraj         

            1991-92

President        :    Sri.  V. Ramalingam

Vice-President        :    Sri. S. Doreswamy

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. B.S. Suresh

Hon. Treasurer        :    Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Dr. B.R. Manjunath
                Sri. Balachandra Hosamane
                    Sri. Nagesh Belwadi
                Sri. R.S. Ranganatha
                Smt. Vishalakshi Shama Rao      
  

             1990-91

President        :    Sri.  R. Anand

Vice-President        :    Sri. V. Ramalingam

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. B.S. Suresh

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. K. Manjunathiah
                Sri. Balachandra Hosamane
                    Sri. Nagesh Belwadi
                Sri. K. Nagraj
                Smt Vishalakshi Sham Rao

             1989-90

President        :    Sri.  A.N.N. Swamy

Vice-President        :    Sri. R. Anand

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. A.K. Gurudatt Rao

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. K. Manjunathiah
                Sri. N. Venkatesh
                    Sri. Nagesh Belwadi
                Sri. B.S. Suresh
                Kum. Bhavani Chandrashekhar
         
           1988-89

President        :    Sri.  A.N.N. Swamy

Vice-President        :    Sri. R. Anand

Hon. Secretary        :    Sri.  Nagesh Belwadi

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. A.K. Gurudatt Rao

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. K. Manjunathiah
                Kum. Bhavani Chandrashekhar
                    Sri. M.A.N. Prasad
                Sri. Ghansham Malagi
                Sri. N. Venkatesh


           1987-88

President        :    Sri.  A.N.N. Swamy

Vice-President        :    Sri. R. Anand

Hon. Secretary        :    Sri.  Nagesh Selwadi

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. A.K. Gurudatt Rao

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. K. Manjunathiah
                Kum. Bhavani Chandrashekhar
                    Prof. H.S. Srinivas
                Sri. K. Ravindran
                Sri. N. Venkatesh

           1986-87

President        :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary    :    Prof. H.S. Srinivas

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. S. Subramani
                Sri. Nagesh Belwadi
                    Sri. C.G.A. Swamy
                Sri. K. Ravindran
                Sri. N. Venkatesh

           1985-86

President        :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary    :    Prof. H.S. Srinivas

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. S. Subramani
                Sri. Nagesh Belwadi
                    Sri. C.G.A. Swamy
                Sri. K. Ravindran
                Sri. N. Venkatesh

           1984-85

President        :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. M.A.N. Prasad

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. S. Subramani
                Sri. Nagesh Belwadi
                    Sri. C.G.A. Swamy
                Sri. A.K. Desai
                Sri. N. Venkatesh

1983-84

President        :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. M.A.N. Prasad

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. S. Subramani
                Sri. Nagesh Belwadi
                    Sri. C.G.A. Swamy
                Sri. A.K. Desai
                Sri. N. Venkatesh

1982-83

President        :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  K. Manjunathiah
                            Sri.  N. Venkatesh

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditor    :    Sri. S. Subramani
                Sri. K. Ravindran

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. M.A.N. Prasad
                Sri. Nagesh Belwadi
                    Sri. B.S.A. Swamy
                Sri.Raghothama Rao
                Sri. V. Prasanna Kumar
                 Sri. R.S. Ranganath

1981-82

President        :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  K. Manjunathiah
                                Sri.  N. Venkatesh

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditor    :    Prof. H.S. Srinivas
                Sri. B.A.S. Prasad

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                Sri. M.A.N. Prasad
                Sri. S.S. Pandit
                    Sri. Nagesh Belwadi
                Sri. S.M. Udupa
                Sri. B.S.A. Swamy

       
        1980-81

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President            :    Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah
                                                Sri.  N. Venkatesh

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditor        :    Sri. S. Subramani
                    Sri. S.M. Udupa

Committee Members        :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. B.Duggappaiah Nadig
                    Sri. S.S. Pandit
                                      Sri. B. Ganesh Bhat
                    Sri. S.V. Seshgiri Rao
                    Sri. M.S. Chandrashekhar

1979-80

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President            :    Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah
                                                Sri.  M.V. Parthasarathy

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditor        :    Sri. G.N. Vijay Kumar
                    Sri. R.D. Nadig

Committee Members        :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. B.Duggappaiah Nadig
                    Sri. S.S. Pandit
                                      Sri. B. Ganesh Bhat
                    Sri. B.N. Srikanth
                    Prof. H.S. Srinivas
                    Dr. B.R. Manjunath
               
                        1978-79

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  E.R. Srikantiah

Vice-President            :    Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  H.S. Srinivas
                                                Sri.  B.L. Satyanarayana

Hon. Legal Advisor        :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditors    :    Dr. B.R. Manjunath
                    Sri. C.S. Chakrapani

Committee Members        :    Sri. S.M. Sriraghavan
                    Sri. B.N. Srikanth
                    Sri. Ramdas Bhat
                                      Sri. D.V.S. Murthy
                    Sri. G.R. Satyanarayana
                    Sri. S.Y. Devramani
                    Smt. Uma  Prabhakar Rao


  1977-78

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  E.R. Srikantiah

Vice-President        :    Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  H.S. Srinivas
                                                Sri.  B.L. Satyanarayana

Hon. Legal Advisor        :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditors    :    Dr. B.R. Manjunath
                    Sri. C.S. Chakrapani

Committee Members    :    Sri. S.M. Sriraghavan
                    Sri. B.N. Srikanth
                    Sri. Ramdas Bhat
                                     Sri. D.V.S. Murthy
                    Sri. G.R. Satyanarayana
                    Sri. S.Y. Devramani
                    Smt. Uma  Prabhakar Rao                
                   

1976-77

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  T.S. Champaknath

Vice-President        :    Sri. M.V. Krishnamurthy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  C.S. Sridhar
                                                Sri.  S. Subramani

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M. Mohan
                    Sri. C.S. Chakrapani

Committee Members    :    Sri. K. Ravindran
                    Sri. T.N. Hansakumar
                    Sri. G.R. Satyanarayana
                                     Sri. B.L. Satyanarayana
                    Sri. V. Parthsarathy
                    Sri. T.S. Krishnamurthy
                    Smt. Kunti Nadig                

1975-76

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  T.S. Champaknath

Vice-President        :    Sri. H.S. Srinivasachar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  A.S. Sheshakumar
                                                Sri.  B.N. Srikanth

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M.S.R. Manjunath
                    Sri. M. Gundurao

Committee Members    :    Sri. H.S. Srinivas
                    Sri. K. Manjunathiah
                    Sri. M.S. Chandrashekhar
                                     Sri. R.K. Kulkarni
                    Sri. C.G. Arun
                    Sri. S. Subramani
                    Smt. M.G. Yagneshwara            
   1974-75

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  T.S. Champaknath

Vice-President        :    Sri. H.S. Srinivasachar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  M.S. Chandrashekhara
                                                Sri.  M.S. Lakshmana Iyer

Hon. Internal Auditors    :    Sri. G.R. Anand
                    Sri. N.V. Vadiraj

Committee Members    :    Sri. H.S. Srinivas
                    Sri. K. Manjunathiah
                    Sri. N. Sudarshan
                                     Sri. R.K. Kulkarni
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. C.G.A. Swamy
                    Smt. Shakuntala Nadig
                      

   1973-74

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
       
Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  K.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. G.V. Rao

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  N.V. Vadiraj
                                                Sri.  G.N. Satyanarayana

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. B. Nagabhushana

Committee Members    :    Sri. D.R. Prabhakar
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. V. Pooranapragna
                                     Sri. H.V.S. Murthy
                    Sri. C.G.A. Swamy
                    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. V.R. Katti

   1972-73

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  K.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. G.V. Rao

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  N.V. Vadiraj
                                                Sri.  G.N. Satyanarayana

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. B. Nagabhushana

Committee Members    :    Sri. D.R. Prabhakar
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. V. Pooranapragna
                                     Sri. H.V.S. Murthy
                    Sri. C.G.A. Swamy
                    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. V.R. Katti
   1971-72

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  B.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. K.S. Rama Rao

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  E.R. Krishna
                                                Sri.  S.R. Prasanna

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.B. Ramachandra

Committee Members    :    Sri. N.V. Vadiraj
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. G.R.S. Murthy
                                     Sri. M.G. Visweswara
                    Sri. K.R. Guru
                    Sri. M.S.K. Murthy
                    Sri. K. Manjunathaiah

   1970-71

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  B.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. K.S. Rama Rao

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  E.R. Krishna
                                                Sri.  S.R. Prasanna

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.B. Ramachandra

Committee Members    :    Sri. N.V. Vadiraj
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. G.R.S. Murthy
                                     Sri. M.G. Visweswara
                    Sri. K.R. Guru
                    Sri. M.S.K. Murthy
                    Sri. K. Manjunathaiah
1969-70

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  B.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. K.S. Rama Rao

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  E.R. Krishna
                                                Sri.  M.N. Srikanth

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. P.L. Rajagopala Rao
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. S.R. Prasanna
                                     Sri. M.G. Visweswara
                    Sri. M.M. Venkatesh Murthy
                    Sri. M.S.L. Iyer
                    Sri. Y.G. Nagraj
1968-69

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  L.D. Char

Vice-President        :    Sri. H.S. Guruswamy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  N.K. Nagraj
                                                Sri.  M.N. Srikanth

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. P.L. Rajagopala Rao
                    Sri. N.R.N. Iyengar
                                     Sri. K.S. Rama Rao
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. N.P. Venkateswaran
                    Sri. I.S. Dhundsy

1967-68

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  L.D. Char

Vice-President        :    Sri. H.S. Guruswamy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  C.R. Pandranga Shetty
                                                Sri.  M.M. Venkatesh Murthy

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. B.G. Achar
                    Sri. I.S. Dhundsy
                    Sri. N.R.N. Iyengar
                                     Sri. M.S.K. Murthy
                    Sri. N.K. Nagraj
                     

1966-67

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri.  K.V. Ramaseshan

Vice-President        :    Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  K.R. Ramaswamy
                                                Sri.  P. Srinivas

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. C.K. Sridhar
                    Sri. H.S. Chandramouli
                    Sri. B.K. Satyamurthy
                                     Sri. B. Haridas
                    Sri. B. Anand
                    Sri. M.S. Ramachandra Rao
1965-66

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri.  M.S. Mutthanna

Vice-President        :    Sri. M.R. Krishnamurthy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  K.S. Ramaswamy
                                                Sri.  M.S. Seetharaman

Hon. Internal Auditors    :    Sri. A.S. Rao
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. S.A. Chandrashekhara
                    Sri. K.R. Guru
                    Sri. M.S. Ramachandra Rao
                                     Sri. C.R. Ravindran
                    Sri. M.S. Tarakanth
                    Sri. I.S. Dhundshy
                   

1964-65

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri.  J.N. Iyer

Vice-President        :    Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  C.R. Panduranga Shetty
                                                Sri.  C.A. Ramachandran

Hon. Internal Auditors    :    Sri. A.S. Rao
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. B. Haridas
                    Sri. E.R. Krishna
                    Sri. M.S. Madhav Rao
                                     Sri. A.V. Murthy
                    Sri. A. Nagraj Rao
                    Sri. G. Prasanna


1963-64

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Dr. R.L.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. B.A. Srinivasan

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  R.S. Kumar
                                                Sri.  R.K. Raghavendra

Hon. Internal Auditors    :    Sri. A.S. Rao
                    Sri. M.M. Bhandary

Committee Members    :    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. S. Nagarja Rao
                    Sri. A.N. Prasad
                                     Sri. B.S. Shankara Narayan Rao
                    Sri. B.N. Somasundar
                    Sri. S. Vasantha Kumar


1962-63

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Dr. M.S. Iyengar

Vice-President        :    Sri. T.C. Vedantham

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  B.N. Somasundar
                                                Sri.  S. Vasantha Kumar

Hon. Internal Auditors    :    Sri. A.S. Rao
                    Sri. M.M. Bhandary

Committee Members    :    Smt. Bhavani Sunderraj
                    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. S. Nagaraja Rao
                                     Sri. A.N. Prasad
                    Sri. S.R. Nagraj
                    Sri. V. Krishna Murthy
                    Sri. H.S. Guruswamy


1961-62

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. N. Subramaniam

Vice-President        :    Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  B.N. Vithal
                                                Sri. A.N. Prasad 

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.M. Bhandary

Committee Members    :    Smt. Bhavani Sunderraj
                    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. A.S. Rao
                                     Sri. S.R. Nagraj
                    Sri. B.K. Sheshadri
                    Sri. N.S. Chakrapani
                   

1960-61

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. J.N. Iyer

Vice-President        :    Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  B.K. Sheshadri
                                                Sri. N.S. Chakrapani

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.K. Channabasappa
                    Sri. M.S. Krishna Murthy

Committee Members    :    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. H.S. Guruswamy
                    Sri. C.B. Narasinga Rao
                                     Sri. A. Srinivas Rao
                    Sri. R.S. Kumar
                    Sri. M.N. Ramachandra Rao
                    Sri. B.N. Vitthal                       
1959-60

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. N.S. Sarvottam

Vice-President        :    Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  A. Srinivas Rao
                                                Sri. C.B. Narasinga Rao

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.S. Krishna Murthy

Committee Members    :    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. H.S. Guruswamy
                    Sri. H.S. Raghavendra Rao
                                     Sri. B.K. Sheshadri
                    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. M.N. Ramachandra Rao
                    Sri. B.N. Vitthal


1958-59

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. C.L.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. Ramasheshan

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  T.R.S. Anandam
                                                Sri. M.K. Ranganathan

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. A. Srinivasa Rao

Committee Members    :    Sri. H.S. Guruswamy
                    Sri. B.N. Narayana Murthy
                    Sri. S.R. Seetharam
                    Sri. N. Subramaniam
                                     Smt. Sujata Balasubramaniam
                    Sri. K.S. Vasudeva Murthy
                    Sri. N.S. Venkoba Rao
                   
1957-58

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  H.S. Guruswamy
                                                Sri. N.S. Venkoba Rao

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.R. Krishna Murthy

Committee Members    :    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Sri. B.N. Narayana Murthy
                    Sri. G. Raman
                    Sri. C.L.N. Iyengar
                                     Sri. T.R.S. Anandam
                    Smt. Rama Gopinath
   


1956-57

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  T.R.S. Anandam
                                                Sri. G.V. Srikantaiah

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. S.N. Gopala Rao

Committee Members    :    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Smt. Mahalakshmi Swamy
                    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. B.N. Narayana Murthy
                                     Sri. S.R. Seetharam
                    Sri. N. Subramaniam
                                                            Sri. S.K. Swamy
           1955-56

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  T.R.S. Anandam
                                                Sri. N.V. Narain

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. H.S. Srinivasachar

Committee Members    :    Sri. B.K. Garudachar
                    Sri. C.L.N. Iyengar
                    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Smt. Mahalakshmi Swamy
                    Sri. B.M. Narayana Murthy
                    Sri. N. Subramaniam
                                                            Sri. S.K. Swamy

                   
1954-55

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. S.K. Swamy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  N.R.N. Iyengar
                                                Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. H.S. Srinivasachar

Committee Members    :    Sri. C.L.N. Iyengar
                    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Smt. Mahalakshmi Swamy
                    Sri. H.N. Prasad
                    Sri. N.V. Ramachandra Murthy
                                                            Sri. M.K. Ranganathan
                                                            Sri. N. Subramaniam


1953-54

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. S.K. Swamy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  N.R.N. Iyengar
                                                Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Internal Auditors    :    Sri. K.G. Sriram
                    Sri. V.S.A. Iyer

Committee Members    :    Sri. N.N. Magal
                    Sri. C.L.N. Iyengar
                    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Dr. R.L.N. Iyengar
                    Sri. H.N. Prasad
                    Sri. N. Subramaniam
                    Sri. B.H. Srikantaiah
                                                           
                                                           
1952-53

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. S.K. Swamy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  N.R.N. Iyengar
                                                Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Internal Auditors    :    Sri. C.V. Nanjunda Rao
                    Sri. M.Subba Rao

Committee Members    :    Sri. C.L.N. Iyengar
                    Sri. B.K. Jayabhima Rao
                    Sri. V. Krishna Murthy
                    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. C.N. Srinivas Rao
                    Sri. N. Subramaniam
                    Sri. A.R. Thirumalachar
1951-52

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  V.N. Gopinath
                                                Sri. P.N. Venkata Rao

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. M.Subba Rao

Committee Members    :    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Dr. R.L.N. Iyengar
                    Sri. B.K. Jayabhima Rao
                    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. A. Subba Rao
                                                             Sri. N. Subramaniam1950-51

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. J.N. Iyer

Vice-President        :    Dr. R.L.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  V.N. Gopinath
                                                Sri. C.R. Keshava Rao

Hon. Internal Auditors    :    Sri. V.S. Achar
                    Sri. M.Subba Rao

Committee Members    :    Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. A. Subba Rao
                    Sri. V. Krishna Murthy
                    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. H.S. Ragavendra
                    Sri. P.N. Venkata Rao
                    Sri. B.S.S. Iyengar
                                                        1949-50

Vice-President        :    Sri. G.S. Srikantaiah

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. C.R. Keshava Rao
                    Sri. V.N. Gopinath

Hon. Treasurer        :    B.G. Achar

           
                                                      

1948-49

Vice-President        :    Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. S.S. Sastry
                    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Treasurer        :    B.G. Achar1947-48

Vice-President        :    Sri. D. Ramanna

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. C.V. Krishna Murthy
                    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Treasurer        :    Sri. M.R. Krishna Murthy1946-47

President            :    Sri. N. Subramaniam

Vice-President        :    Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. N.D. Rao
                    Sri. M.R. Krishna Murthy

Hon. Treasurer        :    Sri. P. Goplala Rao


1945-46

President            :    Sri. C. Nanjundiah

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. M.S.S. Rao
                    Sri. M.R. Krishna Murthy

Hon. Treasurer        :    Sri. P. N.D.  Rao1944-45

President            :    Sri. N. Subramaniam

Vice-President        :    Sri. G.S. Karpur

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. H.N. Prasad
                    Sri. C.L.N. Iyengar

Hon. Treasurer        :    Sri. H.N. Prasad1943-44

President            :    Sri. N. Subramaniam

Vice-President        :    Sri. G.S. Karpur

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. N.D. Rao
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.S.M. Rao


1942-43

President            :    Sri. N.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. R.D. Char
                    Sri. C. Nanjundiah
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. C. Madhava Rao

1940-41

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. N.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. N.S.M. Rao
                                                Sri. N.R.N. Iyengar
                    Mrs. A. Jayaram

Committee Members    :    Sri. N.K. Ayyangar
                    Sri. R.D. Char
                    Sri. H.S. Iyengar
                    Sri. G.S. Karpur
                    Sri. C. Nanjundiah
                    Sri. B. Narayana Swamy
                    Sri. B. Rudra


1939-40

President            :    Sri. N.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. N.R.N. Iyengar
                    Sri. N.G. Iyengar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.S.M. Rao


1938-39

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. N.R.N. Iyengar
                    Sri. N.S.M. Rao
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. H.M. Keshava Murthy1937-38

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. A. Jayaram
                    Sri. N.N. Megal
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.S.M. Rao1936-37

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. N.R.N. Iyengar
                    Sri. C.S. Garudachar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. D. Ramanna1935-36

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. C.S. Garudachar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. A. Sheshan
1934-35

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. N.S.M. Rao
                    Sri. N.R.N. Iyengar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.N. Megal1933-34

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. N.R.N. Iyengar
                    Sri. M.N. Megal
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. G.V. Rajaratnam1932-33

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. B.V.S. Iyengar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. H.S. Iyengar

1931-32

President            :    Sri. N.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. P.S. Char

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. A. Subba Rao
                    Sri. N.R.N. Iyengar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.R.N. Iyengar1930-31

President            :    Sri. Dattatreyan

Vice-President        :    Sri. P. Narasimhayya

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. A. Subba Rao
                    Sri. S.R. Rao
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.R.N. Iyengar
1929-30

President            :    Sri. Gangadharan

Vice-President        :    Sri. C.S. Narayan Rao

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. B.C. Sharma
                    Sri. B.S. Ramaiah
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. S. Krishnappa1928-29

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. H.K. Gangadharaiah

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. M.S. Ramaswamy
                    Sri. B.S. Sharma
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. S. Krishnappa

1927-28

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. Y.G. Krishnappa
                    Sri. C.S. Narayana Rao

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. R.T. Ramachandra Rao
                    Sri. B.S. Ramaiah
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. T.S. Rama Krishnan
1926-27

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. K.S. Krishna Iyer
                   

Hon. Jt. Secretary        :    Sri. C.S. Narayana Rao
                    Sri. T.S. Ramakrishnan
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. S. Krishnappa