Old Committee

      2014-15

 

President                                : Ms.  Kamala K.

Vice-President                        :  Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary                        : Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary                   : Sri. Narayan G. Navilekar

Hon. Treasurer                        :  Sri. Manju Devadiga

 

Committee Members                : Sri.  K. Manjunathaiah

                                                 Sri.  B.R. Manjunath

                                                 Sri.  H. R. Vasant
                                                 Sri.  K. Manjunathaiah
                                                 Sri.  V. Harinarayana
                                                 Smt. Lakshmi Sitaram
                                                 Sri. Radhesh Ramanna

                                                 Sri. Anantha Krishnan

 

 

 

                                  2013-14

 

President                                : Sri. V. Ramabhadra

Vice-President                        :  Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary                        : Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary                   : Sri. Narayan G. Navilekar

Hon. Treasurer                        :  Sri. Manju Devadiga

 

Committee Members                :    Sri.  K. Manjunathaiah

                                                    Sri.  B.R. Manjunath

                                                    Sri.  H. R. Vasant
                                                    Sri.  K. Manjunathaiah
                                                    Sri.  V. Harinarayana
                                                    Smt. Lakshmi Sitaram
                                                    Sri.  Amrut Someshwar

                                                    Sri. Radhesh Ramanna

                                                    Sri. Anantha Krishnan

               

                        2012-13

President                     : Sri. V. Ramabhadra

Vice-President             : Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary             :  Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary        :  Sri. Neelakantha Medar

Hon. Treasurer            :  Sri. Manju Devadiga

Committee Members :     Sri. K. Manjunathaiah

                                      Sri. B.R. Manjunath

                                      Sri. H.R. Vasant

                                      Sri. V. Harinarayana

                                      Sri. Narayan G. Navilekar

                                      Smt. Lakshmi Sitaram

 

 

                                 2011-12

President                        : Sri. V. Ramabhadra

Vice-President                : Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary                :  Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary         :  Sri. Neelakantha Medar

Hon. Treasurer             :  Sri. Manju Devadiga

Committee Members    :  Sri. K. Manjunathaiah

                                           Sri. B.R. Manjunath

                                           Sri. H.R. Vasant

                                           Sri. V. Harinarayana

                                           Sri. Narayan G. Navilekar

                                           Smt. Lakshmi Sitaram

                                           Sri. Amrut Someshwar

 

2010-11
 
President            :    Sri.  V. Ramabhadra

Vice-President        :    Sri.  Narain Jagirdar

Hon. Secretary        :    Sri.  Neelakantha Medar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  Y. D. Venkatesh

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri. K. Manjunathaiah
                    Sri.  B. Manju Devadiga
                    Sri.  V. Harinarayana
                    Sri.  Narayan G. Navilekar
                    Smt. Lakshmi Sitaram
                    Sri.  Amrut Someshwar


2009-10
 
President            :    Sri.  V. Ramabhadra

Vice-President        :    Sri.  Narain Jagirdar

Hon. Secretary        :    Sri.  Neelakantha Medar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  R.V. Nagesh

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  B. Manju Devadiga
                    Sri.  Y.D. Venkatesh
                    Sri.  V. Harinarayana
                    Sri.  Narayan G. Navilekar
                    Smt. Lakshmi Sitaram
                    Sri.  Amrut Someshwa

2008-09

President            :    Sri.  Ramabhadra

Vice-President        :    Sri.  Narain Jagirdar

Hon. Secretary        :    Sri.  Neelakantha Medar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  R.V. Nagesh

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  B. Manju Devadiga
                    Sri.  Y.D. Venkatesh
                    Sri.  V. Harinarayana
                    Sri.  Narayan G. Navilekar
                    Smt. Lakshmi Sitaram
           Sri.  Amrut Someshwar


2007-08

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Sri.  H.S. Srinivas

Hon. Secretary        :    Sri.  R.S. Ranganatha &
                    Sri. M.A. Madhusudan

Hon. Jt. Secretary    :    Ms. Bhavani C. Bhargav

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  B. Manju Devadiga
                    Sri.  Y.D. Venkatesh
                    Sri.  V. Harinarayana
                    Sri.  M.A. Madhusudan
                    Smt. Lakshmi Sitaram
           Sri.  Neelkantha Medar

                   2006-07

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary        :    Sri.  R.S. Ranganatha

Hon. Jt. Secretary    :    Ms. Bhavani C. Bhargav

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  B. Manju Devadiga
                    Sri.  K.N. Srinivas Rao
                    Sri.  V. Harinarayana
                    Sri.  B. Nagabhushana
                    Smt. Lakshmi Sitaram
           Sri.  Neelkantha Medar


                   2005-06

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. R.S. Ranganatha

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  B. Manju Devadiga
                    Ms. Bhavani C. Bhargav
                    Sri.  H.V. Janardhana
                    Sri.  Raghunath V. Rao
                    Smt. Lakshmi Sitaram
          Sri.  B. Nagabhushana

                    2004-05

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. R.S. Ranganatha

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  N. Sudarshan
                    Smt. Pushpa Raghunath Rao
                    Sri.  H.V. Janardhana
                    Sri.  Raghunath V. Rao
                    Smt. Lakshmi Sitaram
          Sri.  B. Nagabhushana

                    2003-04

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. R.S. Ranganatha

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  N. Sudarshan
                    Smt. Pushpa Raghunath Rao
                    Sri.  K.N. Srinivas Rao
                    Sri.  Raghunath V. Rao
                    Smt. Lakshmi Sitaram
                    Sri.  Raghavendra Upadhyay

                    2002-03

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. P. Kalaivanan

Hon. Treasurer        :    Sri.  H.R. Vasant

Committee Members    :    Sri.  N. Sudarshan
                    Smt. Pushpa Raghunath Rao
                    Sri.  K.N. Srinivas Rao
                    Sri.  S. Radhakrishnan
                    Smt. Lakshmi Sitaram
                    Sri.  Raghavendra Upadhyay                    2001-02

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Dr. S. Subramanian

Hon. Treasurer        :    Sri.  Raghavendra Upadyaya

Committee Members    :    Sri.  N. Sudarshan
                    Sri   S. Nanda
                    Sri.  K.N. Srinivas Rao
                    Sri.  S. Radhakrishnan
                    Smt. Lakshmi Sitaram
                                            Sri.  P. Kalaivanan

            2000-01

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Dr. S. Subramanian

Hon. Treasurer        :    Sri.  Raghavendra Upadhyay

Committee Members    :    Dr. Gregory Rodrigues
                    Sri.  N. Sudarshan
                    Sri.  P. Kalaivanan
                    Sri.  S. Nanda
                    Sri. K.N. Srinivas Rao
          Sri.  S. Radhakrishnan

                    1999-00

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor    :    Sri. Gangadhar G. Mirji

Hon. Treasurer        :    Sri.  Raghavendra Upadhyay

Committee Members    :    Dr. Gregory Rodrigues
                    Sri.  N. Sudarshan
                    Sri.  V. Raghunatha Rao
                    Sri.  R.S. Ranganatha
                    Sri. K.N. Srinivas Rao
                    Dr. Subramanian
                    Smt. Lalita Balu
          
           1998-99

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor    :    Sri. Gangadhar G. Mirji

Hon. Treasurer        :    Sri. 

Committee Members    :    Dr. H.S. Srinivas
                    Smt. Lalita Balu
                    Sri.  A.K. Desai
                              Sri. K.N. Srinivas Rao
                    Sri. Raghunath V. Rao
                    Sri. Gregory Rodrigues
                    Sri. Raghavendra Upadyaya
                     
                    1997-98

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor    :    Sri. Gangadhar G. Mirji

Hon. Treasurer        :    Sri.  R. S. Ranganatha

Committee Members    :    Sri. H.R. Vasanth
                    Sri.  A.K. Desai
                    Sri. Raghunath V. Rao
                              Smt. Lalita Balu
                    Dr. H.S. Srinivas
                    Sri. R.S. Ranganath
                                            Sri. Raghavendra Upadyaya
                                            Sri. K.N. Srinivas Rao

        1996-97

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. H.R. Vasanth

Hon. Legal Advisor     :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy

Hon. Treasurer        :    Sri.  R. S. Ranganatha

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Smt. Geetha Vishwanath
                    Sri. S. Nanda
                              Dr. H.S. Srinivas
                    Sri. A.K. Desai
                    Sri. Gurudatt Rao                                                        
                                            Sri. R.S. Ranganath1995-96

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. H.R. Vasanth

Hon. Legal Advisor     :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy

Hon. Treasurer        :    Sri. R.S. Ranganath

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Smt. Geetha Vishwanath
                    Sri. C.S. Subbanna
                              Dr. H.S. Srinivas
                    Sri. K. Balasubramanya
                    Sri. Gurudatt Rao                                                        
                                                            

    1994-95

President            :    Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        :    Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. Nagesh Belwadi

Hon. Treasurer        :    Sri. R.S. Ranganath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Smt. Geetha Vishwanath
                    Sri. C.S. Subbanna
                              Dr. H.S. Srinivas
                    Sri. K. Balasubramanya
                    Sri. Gurudatt Rao    


                                                   
                1993-94

President            :    Sri.  V. Ramalingam

Vice-President        :    Sri. S. Doreswamy

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. Nagesh Belwadi

Hon. Treasurer        :    Sri. R.S. Ranganath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. Basavaraj Mirji
                    Sri. C.S. Subbanna
                              Sri. H.S. Srinivas
                    Sri. K. Balasubramanya
                    Sri. Gurudatt Rao                                                 

            1992-93
President            :    Sri.  V. Ramalingam

Vice-President        :    Sri. S. Doreswamy

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. Nagesh Belwadi

Hon. Treasurer        :    Sri. R.S. Ranganath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. C.S. Subbanna
                    Sri. Balachandra Hosamane
                              Sri. .S. Nanda
                    Sri. B.S. Suresh
                    Sri. K. Nagraj         

            1991-92

President            :    Sri.  V. Ramalingam

Vice-President        :    Sri. S. Doreswamy

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. B.S. Suresh

Hon. Treasurer        :    Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Dr. B.R. Manjunath
                    Sri. Balachandra Hosamane
                              Sri. Nagesh Belwadi
                    Sri. R.S. Ranganatha
                    Smt. Vishalakshi Shama Rao      
  

             1990-91

President            :    Sri.  R. Anand

Vice-President        :    Sri. V. Ramalingam

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. B.S. Suresh

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. K.S. Vasudeva Murthy 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. K. Manjunathiah
                    Sri. Balachandra Hosamane
                              Sri. Nagesh Belwadi
                    Sri. K. Nagraj
                    Smt Vishalakshi Sham Rao

             1989-90

President            :    Sri.  A.N.N. Swamy

Vice-President        :    Sri. R. Anand

Hon. Secretary        :    Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. A.K. Gurudatt Rao

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. K. Manjunathiah
                    Sri. N. Venkatesh
                              Sri. Nagesh Belwadi
                    Sri. B.S. Suresh
                    Kum. Bhavani Chandrashekhar
         
           1988-89

President            :    Sri.  A.N.N. Swamy

Vice-President        :    Sri. R. Anand

Hon. Secretary        :    Sri.  Nagesh Belwadi

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. A.K. Gurudatt Rao

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. K. Manjunathiah
                    Kum. Bhavani Chandrashekhar
                              Sri. M.A.N. Prasad
                    Sri. Ghansham Malagi
                    Sri. N. Venkatesh


           1987-88

President            :    Sri.  A.N.N. Swamy

Vice-President        :    Sri. R. Anand

Hon. Secretary        :    Sri.  Nagesh Selwadi

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. A.K. Gurudatt Rao

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. K. Manjunathiah
                    Kum. Bhavani Chandrashekhar
                              Prof. H.S. Srinivas
                    Sri. K. Ravindran
                    Sri. N. Venkatesh

           1986-87

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary    :    Prof. H.S. Srinivas

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. S. Subramani
                    Sri. Nagesh Belwadi
                              Sri. C.G.A. Swamy
                    Sri. K. Ravindran
                    Sri. N. Venkatesh


           1985-86

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary    :    Prof. H.S. Srinivas

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. S. Subramani
                    Sri. Nagesh Belwadi
                              Sri. C.G.A. Swamy
                    Sri. K. Ravindran
                    Sri. N. Venkatesh

           1984-85

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. M.A.N. Prasad

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. S. Subramani
                    Sri. Nagesh Belwadi
                              Sri. C.G.A. Swamy
                    Sri. A.K. Desai
                    Sri. N. Venkatesh


1983-84

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. M.A.N. Prasad

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. S. Subramani
                    Sri. Nagesh Belwadi
                              Sri. C.G.A. Swamy
                    Sri. A.K. Desai
                    Sri. N. Venkatesh

1982-83

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  K. Manjunathiah
                                            Sri.  N. Venkatesh

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditor    :    Sri. S. Subramani
                    Sri. K. Ravindran

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. M.A.N. Prasad
                    Sri. Nagesh Belwadi
                              Sri. B.S.A. Swamy
                    Sri.Raghothama Rao
                    Sri. V. Prasanna Kumar
                     Sri. R.S. Ranganath

1981-82

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. K.K.A. Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  K. Manjunathiah
                                            Sri.  N. Venkatesh

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditor:    Prof. H.S. Srinivas
                    Sri. B.A.S. Prasad

Committee Members:    Smt. Usha Jairam
                    Sri. M.A.N. Prasad
                    Sri. S.S. Pandit
                             Sri. Nagesh Belwadi
                    Sri. S.M. Udupa
                    Sri. B.S.A. Swamy

       
        1980-81

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah
                                            Sri.  N. Venkatesh

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditor    :    Sri. S. Subramani
                    Sri. S.M. Udupa

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. B.Duggappaiah Nadig
                    Sri. S.S. Pandit
                               Sri. B. Ganesh Bhat
                    Sri. S.V. Seshgiri Rao
                    Sri. M.S. Chandrashekhar

1979-80

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        :    Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  K. Manjunathiah
                                            Sri.  M.V. Parthasarathy

Hon. Treasurer        :    Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditor    :    Sri. G.N. Vijay Kumar
                    Sri. R.D. Nadig

Committee Members    :    Smt. Usha Jairam
                    Sri. B.Duggappaiah Nadig
                    Sri. S.S. Pandit
                               Sri. B. Ganesh Bhat
                    Sri. B.N. Srikanth
                    Prof. H.S. Srinivas
                    Dr. B.R. Manjunath
               
                        1978-79

Vice-Patron                :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  E.R. Srikantiah

Vice-President        :    Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary        :    Sri.  H.S. Srinivas
                                            Sri.  B.L. Satyanarayana

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditors    :    Dr. B.R. Manjunath
                    Sri. C.S. Chakrapani

Committee Members    :    Sri. S.M. Sriraghavan
                    Sri. B.N. Srikanth
                    Sri. Ramdas Bhat
                               Sri. D.V.S. Murthy
                    Sri. G.R. Satyanarayana
                    Sri. S.Y. Devramani
                    Smt. Uma  Prabhakar Rao


  1977-78

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  E.R. Srikantiah

Vice-President        :    Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  H.S. Srinivas
                                            Sri.  B.L. Satyanarayana

Hon. Legal Advisor    :    Sri. B.N. Srikrishna 

Hon. Internal Auditors    :    Dr. B.R. Manjunath
                    Sri. C.S. Chakrapani

Committee Members    :    Sri. S.M. Sriraghavan
                    Sri. B.N. Srikanth
                    Sri. Ramdas Bhat
                              Sri. D.V.S. Murthy
                    Sri. G.R. Satyanarayana
                    Sri. S.Y. Devramani
                    Smt. Uma  Prabhakar Rao                
                   

1976-77

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  T.S. Champaknath

Vice-President        :    Sri. M.V. Krishnamurthy

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  C.S. Sridhar
                                            Sri.  S. Subramani

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M. Mohan
                    Sri. C.S. Chakrapani

Committee Members    :    Sri. K. Ravindran
                    Sri. T.N. Hansakumar
                    Sri. G.R. Satyanarayana
                              Sri. B.L. Satyanarayana
                    Sri. V. Parthsarathy
                    Sri. T.S. Krishnamurthy
                    Smt. Kunti Nadig                

1975-76

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  T.S. Champaknath

Vice-President        :    Sri. H.S. Srinivasachar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  A.S. Sheshakumar
                                            Sri.  B.N. Srikanth

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M.S.R. Manjunath
                    Sri. M. Gundurao

Committee Members    :    Sri. H.S. Srinivas
                    Sri. K. Manjunathiah
                    Sri. M.S. Chandrashekhar
                              Sri. R.K. Kulkarni
                    Sri. C.G. Arun
                    Sri. S. Subramani
                    Smt. M.G. Yagneshwara            
   1974-75

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  T.S. Champaknath

Vice-President        :    Sri. H.S. Srinivasachar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  M.S. Chandrashekhara
                                            Sri.  M.S. Lakshmana Iyer

Hon. Internal Auditors    :    Sri. G.R. Anand
                    Sri. N.V. Vadiraj

Committee Members    :    Sri. H.S. Srinivas
                    Sri. K. Manjunathiah
                    Sri. N. Sudarshan
                              Sri. R.K. Kulkarni
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. C.G.A. Swamy
                    Smt. Shakuntala Nadig
                      

   1973-74

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
       
Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  K.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. G.V. Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  N.V. Vadiraj
                                            Sri.  G.N. Satyanarayana

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. B. Nagabhushana

Committee Members    :    Sri. D.R. Prabhakar
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. V. Pooranapragna
                              Sri. H.V.S. Murthy
                    Sri. C.G.A. Swamy
                    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. V.R. Katti

   1972-73

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  K.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. G.V. Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  N.V. Vadiraj
                                            Sri.  G.N. Satyanarayana

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. B. Nagabhushana

Committee Members    :    Sri. D.R. Prabhakar
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. V. Pooranapragna
                              Sri. H.V.S. Murthy
                    Sri. C.G.A. Swamy
                    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. V.R. Katti
   1971-72

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  B.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. K.S. Rama Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  E.R. Krishna
                                            Sri.  S.R. Prasanna

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.B. Ramachandra

Committee Members    :    Sri. N.V. Vadiraj
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. G.R.S. Murthy
                              Sri. M.G. Visweswara
                    Sri. K.R. Guru
                    Sri. M.S.K. Murthy
                    Sri. K. Manjunathaiah

   1970-71

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  B.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. K.S. Rama Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  E.R. Krishna
                                            Sri.  S.R. Prasanna

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.B. Ramachandra

Committee Members    :    Sri. N.V. Vadiraj
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. G.R.S. Murthy
                              Sri. M.G. Visweswara
                    Sri. K.R. Guru
                    Sri. M.S.K. Murthy
                    Sri. K. Manjunathaiah
1969-70

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  B.S. Rama Rao

Vice-President        :    Sri. K.S. Rama Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  E.R. Krishna
                                            Sri.  M.N. Srikanth

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. P.L. Rajagopala Rao
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. S.R. Prasanna
                              Sri. M.G. Visweswara
                    Sri. M.M. Venkatesh Murthy
                    Sri. M.S.L. Iyer
                    Sri. Y.G. Nagraj
1968-69

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  L.D. Char

Vice-President        :    Sri. H.S. Guruswamy

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  N.K. Nagraj
                                            Sri.  M.N. Srikanth

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. P.L. Rajagopala Rao
                    Sri. N.R.N. Iyengar
                              Sri. K.S. Rama Rao
                    Sri. S.V. Mohan
                    Sri. N.P. Venkateswaran
                    Sri. I.S. Dhundsy

1967-68

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron            :    Sri. B. Narayana Swamy

President            :    Sri.  L.D. Char

Vice-President        :    Sri. H.S. Guruswamy

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  C.R. Pandranga Shetty
                                            Sri.  M.M. Venkatesh Murthy

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. B.G. Achar
                    Sri. I.S. Dhundsy
                    Sri. N.R.N. Iyengar
                              Sri. M.S.K. Murthy
                    Sri. N.K. Nagraj
                     

1966-67

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri.  K.V. Ramaseshan

Vice-President        :    Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  K.R. Ramaswamy
                                            Sri.  P. Srinivas

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. C.K. Sridhar
                    Sri. H.S. Chandramouli
                    Sri. B.K. Satyamurthy
                              Sri. B. Haridas
                    Sri. B. Anand
                    Sri. M.S. Ramachandra Rao
1965-66

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri.  M.S. Mutthanna

Vice-President        :    Sri. M.R. Krishnamurthy

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  K.S. Ramaswamy
                                            Sri.  M.S. Seetharaman

Hon. Internal Auditors    :    Sri. A.S. Rao
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. S.A. Chandrashekhara
                    Sri. K.R. Guru
                    Sri. M.S. Ramachandra Rao
                              Sri. C.R. Ravindran
                    Sri. M.S. Tarakanth
                    Sri. I.S. Dhundshy
                   

1964-65

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri.  J.N. Iyer

Vice-President        :    Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  C.R. Panduranga Shetty
                                            Sri.  C.A. Ramachandran

Hon. Internal Auditors    :    Sri. A.S. Rao
                    Sri. K.N. Vijayagopal

Committee Members    :    Sri. B. Haridas
                    Sri. E.R. Krishna
                    Sri. M.S. Madhav Rao
                              Sri. A.V. Murthy
                    Sri. A. Nagraj Rao
                    Sri. G. Prasanna


1963-64

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Dr. R.L.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. B.A. Srinivasan

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  R.S. Kumar
                                            Sri.  R.K. Raghavendra

Hon. Internal Auditors    :    Sri. A.S. Rao
                    Sri. M.M. Bhandary

Committee Members    :    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. S. Nagarja Rao
                    Sri. A.N. Prasad
                              Sri. B.S. Shankara Narayan Rao
                    Sri. B.N. Somasundar
                    Sri. S. Vasantha Kumar


1962-63

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Dr. M.S. Iyengar

Vice-President        :    Sri. T.C. Vedantham

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  B.N. Somasundar
                                            Sri.  S. Vasantha Kumar

Hon. Internal Auditors    :    Sri. A.S. Rao
                    Sri. M.M. Bhandary

Committee Members    :    Smt. Bhavani Sunderraj
                    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. S. Nagaraja Rao
                              Sri. A.N. Prasad
                    Sri. S.R. Nagraj
                    Sri. V. Krishna Murthy
                    Sri. H.S. Guruswamy


1961-62

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. N. Subramaniam

Vice-President        :    Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  B.N. Vithal
                                            Sri. A.N. Prasad 

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.M. Bhandary

Committee Members    :    Smt. Bhavani Sunderraj
                    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. A.S. Rao
                              Sri. S.R. Nagraj
                    Sri. B.K. Sheshadri
                    Sri. N.S. Chakrapani
                   

1960-61

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. J.N. Iyer

Vice-President        :    Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  B.K. Sheshadri
                                            Sri. N.S. Chakrapani

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.K. Channabasappa
                    Sri. M.S. Krishna Murthy

Committee Members    :    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. H.S. Guruswamy
                    Sri. C.B. Narasinga Rao
                              Sri. A. Srinivas Rao
                    Sri. R.S. Kumar
                    Sri. M.N. Ramachandra Rao
                    Sri. B.N. Vitthal                       
1959-60

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. N.S. Sarvottam

Vice-President        :    Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  A. Srinivas Rao
                                            Sri. C.B. Narasinga Rao

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.S. Krishna Murthy

Committee Members    :    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. H.S. Guruswamy
                    Sri. H.S. Raghavendra Rao
                              Sri. B.K. Sheshadri
                    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. M.N. Ramachandra Rao
                    Sri. B.N. Vitthal


1958-59

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. C.L.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. Ramasheshan

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  T.R.S. Anandam
                                            Sri. M.K. Ranganathan

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. A. Srinivasa Rao

Committee Members    :    Sri. H.S. Guruswamy
                    Sri. B.N. Narayana Murthy
                    Sri. S.R. Seetharam
                    Sri. N. Subramaniam
                              Smt. Sujata Balasubramaniam
                    Sri. K.S. Vasudeva Murthy
                    Sri. N.S. Venkoba Rao
                   
1957-58

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  H.S. Guruswamy
                                            Sri. N.S. Venkoba Rao

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. M.R. Krishna Murthy

Committee Members    :    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Sri. B.N. Narayana Murthy
                    Sri. G. Raman
                    Sri. C.L.N. Iyengar
                              Sri. T.R.S. Anandam
                    Smt. Rama Gopinath
   


1956-57

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  T.R.S. Anandam
                                            Sri. G.V. Srikantaiah

Hon. Internal Auditors    :    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. S.N. Gopala Rao

Committee Members    :    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Smt. Mahalakshmi Swamy
                    Sri. Y.G. Nagraj
                    Sri. B.N. Narayana Murthy
                              Sri. S.R. Seetharam
                    Sri. N. Subramaniam
                                        Sri. S.K. Swamy
           1955-56

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  T.R.S. Anandam
                                            Sri. N.V. Narain

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. H.S. Srinivasachar

Committee Members    :    Sri. B.K. Garudachar
                    Sri. C.L.N. Iyengar
                    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Smt. Mahalakshmi Swamy
                    Sri. B.M. Narayana Murthy
                    Sri. N. Subramaniam
                                        Sri. S.K. Swamy

                   
1954-55

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. S.K. Swamy

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  N.R.N. Iyengar
                                            Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. H.S. Srinivasachar

Committee Members    :    Sri. C.L.N. Iyengar
                    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Smt. Mahalakshmi Swamy
                    Sri. H.N. Prasad
                    Sri. N.V. Ramachandra Murthy
                                        Sri. M.K. Ranganathan
                                            Sri. N. Subramaniam


1953-54

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. S.K. Swamy

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  N.R.N. Iyengar
                                            Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Internal Auditors    :    Sri. K.G. Sriram
                    Sri. V.S.A. Iyer

Committee Members    :    Sri. N.N. Magal
                    Sri. C.L.N. Iyengar
                    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Dr. R.L.N. Iyengar
                    Sri. H.N. Prasad
                    Sri. N. Subramaniam
                    Sri. B.H. Srikantaiah
                                                           
                                                           
1952-53

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. S.K. Swamy

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  N.R.N. Iyengar
                                            Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Internal Auditors    :    Sri. C.V. Nanjunda Rao
                    Sri. M.Subba Rao

Committee Members    :    Sri. C.L.N. Iyengar
                    Sri. B.K. Jayabhima Rao
                    Sri. V. Krishna Murthy
                    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. C.N. Srinivas Rao
                    Sri. N. Subramaniam
                    Sri. A.R. Thirumalachar
1951-52

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  V.N. Gopinath
                                            Sri. P.N. Venkata Rao

Hon. Internal Auditors    :    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. M.Subba Rao

Committee Members    :    Sri. T.R.S. Anandam
                    Sri. K.S.K. Iyengar
                    Dr. R.L.N. Iyengar
                    Sri. B.K. Jayabhima Rao
                    Sri. H.S. Srinivasachar
                    Sri. A. Subba Rao
                                            Sri. N. Subramaniam1950-51

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. J.N. Iyer

Vice-President        :    Dr. R.L.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri.  V.N. Gopinath
                                            Sri. C.R. Keshava Rao

Hon. Internal Auditors    :    Sri. V.S. Achar
                    Sri. M.Subba Rao

Committee Members    :    Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. A. Subba Rao
                    Sri. V. Krishna Murthy
                    Sri. M.R. Krishna Murthy
                    Sri. H.S. Ragavendra
                    Sri. P.N. Venkata Rao
                    Sri. B.S.S. Iyengar
                                                        1949-50

Vice-President        :    Sri. G.S. Srikantaiah

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. C.R. Keshava Rao
                    Sri. V.N. Gopinath

Hon. Treasurer        :    B.G. Achar

           
                                                      

1948-49

Vice-President        :    Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. S.S. Sastry
                    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Treasurer        :    B.G. Achar1947-48

Vice-President        :    Sri. D. Ramanna

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. C.V. Krishna Murthy
                    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Treasurer        :    Sri. M.R. Krishna Murthy1946-47

President            :    Sri. N. Subramaniam

Vice-President        :    Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. N.D. Rao
                    Sri. M.R. Krishna Murthy

Hon. Treasurer        :    Sri. P. Goplala Rao


1945-46

President            :    Sri. C. Nanjundiah

Vice-President        :    Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. M.S.S. Rao
                    Sri. M.R. Krishna Murthy

Hon. Treasurer        :    Sri. P. N.D.  Rao1944-45

President            :    Sri. N. Subramaniam

Vice-President        :    Sri. G.S. Karpur

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. H.N. Prasad
                    Sri. C.L.N. Iyengar

Hon. Treasurer        :    Sri. H.N. Prasad1943-44

President            :    Sri. N. Subramaniam

Vice-President        :    Sri. G.S. Karpur

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. N.D. Rao
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.S.M. Rao


1942-43

President            :    Sri. N.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. R.D. Char
                    Sri. C. Nanjundiah
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. C. Madhava Rao

1940-41

Patron                :    H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President            :    Sri. N.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. N.S.M. Rao
                                            Sri. N.R.N. Iyengar
                    Mrs. A. Jayaram

Committee Members    :    Sri. N.K. Ayyangar
                    Sri. R.D. Char
                    Sri. H.S. Iyengar
                    Sri. G.S. Karpur
                    Sri. C. Nanjundiah
                    Sri. B. Narayana Swamy
                    Sri. B. Rudra


1939-40

President            :    Sri. N.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. N.R.N. Iyengar
                    Sri. N.G. Iyengar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.S.M. Rao


1938-39

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. N.R.N. Iyengar
                    Sri. N.S.M. Rao
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. H.M. Keshava Murthy1937-38

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. A. Jayaram
                    Sri. N.N. Megal
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.S.M. Rao1936-37

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. N.R.N. Iyengar
                    Sri. C.S. Garudachar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. D. Ramanna1935-36

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. C.S. Garudachar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. A. Sheshan

1934-35

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. N.S.M. Rao
                    Sri. N.R.N. Iyengar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.N. Megal1933-34

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. N.R.N. Iyengar
                    Sri. M.N. Megal
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. G.V. Rajaratnam1932-33

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. B.V.S. Iyengar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. H.S. Iyengar

1931-32

President            :    Sri. N.N. Iyengar

Vice-President        :    Sri. P.S. Char

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. A. Subba Rao
                    Sri. N.R.N. Iyengar
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.R.N. Iyengar1930-31

President            :    Sri. Dattatreyan

Vice-President        :    Sri. P. Narasimhayya

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. A. Subba Rao
                    Sri. S.R. Rao
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. N.R.N. Iyengar
1929-30

President            :    Sri. Gangadharan

Vice-President        :    Sri. C.S. Narayan Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. B.C. Sharma
                    Sri. B.S. Ramaiah
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. S. Krishnappa1928-29

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. H.K. Gangadharaiah

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. M.S. Ramaswamy
                    Sri. B.S. Sharma
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. S. Krishnappa


1927-28

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. Y.G. Krishnappa
                    Sri. C.S. Narayana Rao

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. R.T. Ramachandra Rao
                    Sri. B.S. Ramaiah
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. T.S. Rama Krishnan
1926-27

President            :    Raja Karya Prasakta
                    Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President        :    Sri. K.S. Krishna Iyer
                   

Hon. Jt. Secretary    :    Sri. C.S. Narayana Rao
                    Sri. T.S. Ramakrishnan
                   
Hon. Treasurer        :    Sri. S. Krishnappa