ನೇಸರು ಜಾಗತಿಕ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ - 2018 - ವಿಜೇತರು

Invitations Cards: 
ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿನ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು