Old Committee

 

2015-16

 

President

Ms.  Kamala K.

Vice-President

Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary                       

Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary                  

Sri. Narayan G. Navilekar

Hon. Treasurer                        

Sri. Manju Devadiga

 

Committee Members

Sri.  K. Manjunathaiah

Sri.  B.R. Manjunath

Sri.  H. R. Vasant

Sri.  K. Manjunathaiah

Sri.  Shashikant Joshi

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri. Radhesh Ramanna

Sri. Ganpathy Shankarling

 

2014-15

President      

Ms.  Kamala K.                      

Vice-President

Sri. Narain Jagirdar                 

Hon. Secretary 

Sri. Y.D.Venkatesh                  

Hon. Jt. Secretary

Sri. Narayan G. Navilekar              

Hon. Treasurer 

Sri. Manju Devadiga                  

 

Committee Members 

Sri.  K. Manjunathaiah

Sri.  B.R. Manjunath

Sri.  H. R. Vasant

Sri.  K. Manjunathaiah

Sri.  V. Harinarayana

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri. Radhesh Ramanna

Sri. Anantha Krishnan

 

2013-14

President      

Sri. V. Ramabhadra                    

Vice-President

Sri. Y.D.Venkatesh              

Hon. Secretary 

Sri. Manju Devadiga              

Hon. Jt. Secretary

Sri. Narayan G. Navilekar       

Hon. Treasurer 

Sri. Manju Devadiga  

             

Committee Members 

Sri.  K. Manjunathaiah

Sri.  B.R. Manjunath

Sri.  H. R. Vasant

Sri.  K. Manjunathaiah

Sri.  V. Harinarayana

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri.  Amrut Someshwar

Sri. Radhesh Ramanna

Sri. Anantha Krishnan

 

2012-13

President                    

Sri. V. Ramabhadra

Vice-President           

Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary           

Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretary   

Sri. Neelakantha Medar

Hon. Treasurer       

Sri. Manju Devadiga

 

Committee Members    

Sri. K. Manjunathaiah                                    

Sri. B.R. Manjunath                                  

Sri. H.R. Vasant

Sri. V. Harinarayana                                      

Sri. Narayan G. Navilekar                                    

Smt. Lakshmi Sitaram

 

 2011-12

President                    

Sri. V. Ramabhadra

Vice-President             

Sri. Narain Jagirdar

Hon. Secretary         

Sri. Y.D.Venkatesh

Hon. Jt. Secretar

Sri. Neelakantha Medar

Hon. Treasurer           

Sri. Manju Devadiga

 

Committee Members  

Sri. K. Manjunathaiah                                        

Sri. B.R. Manjunath                                      

Sri. H.R. Vasant                                        

Sri. V. Harinarayana                                        

Sri. Narayan G. Navilekar                                          

Smt. Lakshmi Sitaram                                          

Sri. Amrut Someshwar

 

2010-11

President                                

Sri.  V. Ramabhadra

Vice-President                

Sri.  Narain Jagirdar

Hon. Secretary                        

Sri.  Neelakantha Medar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  Y. D. Venkatesh

Hon. Treasurer                        

Sri.  H.R. Vasant

 

Committee Members                

Sri. K. Manjunathaiah                                        

Sri.  B. Manju Devadiga                                        

Sri.  V. Harinarayana                                        

Sri.  Narayan G. Navilekar                                        

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri.  Amrut Someshwar

 

 

2009-10 

President                                

Sri.  V. Ramabhadra

Vice-President                        

Sri.  Narain Jagirdar

Hon. Secretary                

Sri.  Neelakantha Medar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  R.V. Nagesh

Hon. Treasurer                        

Sri.  H.R. Vasant

 

Committee Members                

Sri.  B. Manju Devadiga                                        

Sri.  Y.D. Venkatesh                                        

Sri.  V. Harinarayana                                        

Sri.  Narayan G. Navilekar                                        

Smt. Lakshmi Sitaram                                        

Sri.  Amrut Someshwa

 

2008-09

President                                

Sri.  Ramabhadra

Vice-President                        

Sri.  Narain Jagirdar

Hon. Secretary        

Sri.  Neelakantha Medar

Hon. Jt. Secretary                

Sri.  R.V. Nagesh

Hon. Treasurer                        

Sri.  H.R. Vasant

 

Committee Members

Sri.  B. Manju Devadiga                                        

Sri.  Y.D. Venkatesh                                        

Sri.  V. Harinarayana                                        

Sri.  Narayan G. Navilekar                                        

Smt. Lakshmi Sitaram               

Sri.  Amrut Someshwar

 

2007-08

President                                

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                        

Sri.  H.S. Srinivas

Hon. Secretary                

Sri.  R.S. Ranganatha &

Sri. M.A. Madhusudan

Hon. Jt. Secretary                

Ms. Bhavani C. Bhargav

Hon. Treasurer                

Sri.  H.R. Vasant

 

Committee Members                

Sri.  B. Manju Devadiga

Sri.  Y.D. Venkatesh

Sri.  V. Harinarayana                                        

Sri.  M.A. Madhusudan                                        

Smt. Lakshmi Sitaram        

Sri.  Neelkantha Medar

 

2006-07

President                        

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary                

Sri.  R.S. Ranganatha

Hon. Jt. Secretary        

Ms. Bhavani C. Bhargav

Hon. Treasurer                

Sri.  H.R. Vasant

 

Committee Members

Sri.  B. Manju Devadiga                                        

Sri.  K.N. Srinivas Rao                                        

Sri.  V. Harinarayana                                        

Sri.  B. Nagabhushana                                        

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri.  Neelkantha Medar

2005-06

President                        

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President        

Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. R.S. Ranganatha

Hon. Treasurer        

Sri.  H.R. Vasant

 

Committee Members        

Sri.  B. Manju Devadiga                                        

Ms. Bhavani C. Bhargav                                        

Sri.  H.V. Janardhana                                        

Sri.  Raghunath V. Rao                                        

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri.  B. Nagabhushana

 

2004-05

President                

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. R.S. Ranganatha

Hon. Treasurer                

Sri.  H.R. Vasant

 

Committee Members

Sri.  N. Sudarshan

Smt. Pushpa Raghunath Rao

Sri.  H.V. Janardhana

Sri.  Raghunath V. Rao

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri.  B. Nagabhushana

 

2003-04

President                

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Dr. H.S. Srinivas

Hon. Secretary        

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. R.S. Ranganatha

Hon. Treasurer        

Sri.  H.R. Vasant

 

Committee Members

Sri.  N. Sudarshan

Smt. Pushpa Raghunath Rao

Sri.  K.N. Srinivas Rao

Sri.  Raghunath V. Rao

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri.  Raghavendra Upadhyay

2002-03

President                        

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. P. Kalaivanan

Hon. Treasurer                

Sri.  H.R. Vasant

 

Committee Members        

Sri.  N. Sudarshan

Smt. Pushpa Raghunath Rao

Sri.  K.N. Srinivas Rao

Sri.  S. Radhakrishnan

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri.  Raghavendra Upadhyay

 

2001-02

President

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary        

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Dr. S. Subramanian

Hon. Treasurer        

Sri.  Raghavendra Upadyaya

 

Committee Members        

Sri.  N. Sudarshan

Sri   S. Nanda

Sri.  K.N. Srinivas Rao

Sri.  S. Radhakrishnan

Smt. Lakshmi Sitaram

Sri.  P. Kalaivanan

 

2000-01

President        

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Dr. S. Subramanian

Hon. Treasurer        

Sri.  Raghavendra Upadhyay

 

Committee Members        

Dr. Gregory Rodrigues

Sri.  N. Sudarshan

Sri.  P. Kalaivanan

Sri.  S. Nanda

Sri. K.N. Srinivas Rao

Sri.  S. Radhakrishnan

 

1999-00

President                

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor        

Sri. Gangadhar G. Mirji

Hon. Treasurer                

Sri.  Raghavendra Upadhyay

 

Committee Members        

Dr. Gregory Rodrigues

Sri.  N. Sudarshan

Sri.  V. Raghunatha Rao

Sri.  R.S. Ranganatha

Sri. K.N. Srinivas Rao

Dr. Subramanian

Smt. Lalita Balu

 

1998-99

President                

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor        

Sri. Gangadhar G. Mirji

 

Committee Members        

Dr. H.S. Srinivas

Smt. Lalita Balu

Sri.  A.K. Desai

Sri. K.N. Srinivas Rao

Sri. Raghunath V. Rao

Sri. Gregory Rodrigues

Sri. Raghavendra Upadyaya

                                         

1997-98

President                

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor        

Sri. Gangadhar G. Mirji

Hon. Treasurer                

Sri.  R. S. Ranganatha

 

Committee Members        

Sri. H.R. Vasanth

Sri.  A.K. Desai

Sri. Raghunath V. Rao

Smt. Lalita Balu

Dr. H.S. Srinivas

Sri. R.S. Ranganath

Sri. Raghavendra Upadyaya

Sri. K.N. Srinivas Rao

 

1996-97

President                

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. H.R. Vasanth

Hon. Legal Advisor         

Sri. K.S. Vasudeva Murthy

Hon. Treasurer                

Sri.  R. S. Ranganatha

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Smt. Geetha Vishwanath

Sri. S. Nanda

Dr. H.S. Srinivas

Sri. A.K. Desai

Sri. Gurudatt Rao                                                        

Sri. R.S. Ranganath

 

1995-96

President                

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. H.R. Vasanth

Hon. Legal Advisor         

Sri. K.S. Vasudeva Murthy

Hon. Treasurer                

Sri. R.S. Ranganath

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Smt. Geetha Vishwanath

Sri. C.S. Subbanna

Dr. H.S. Srinivas

Sri. K. Balasubramanya

Sri. Gurudatt Rao                                                        

                                                         

1994-95

President                

Sri.  S. Doreswamy

Vice-President                

Smt. Leela Rajkumar

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. Nagesh Belwadi

Hon. Treasurer                

Sri. R.S. Ranganath

Hon. Legal Advisor        

Sri. K.S. Vasudeva Murthy

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Smt. Geetha Vishwanath

Sri. C.S. Subbanna

Dr. H.S. Srinivas

Sri. K. Balasubramanya

Sri. Gurudatt Rao   

 

1993-94

President                        

Sri.  V. Ramalingam

Vice-President                

Sri. S. Doreswamy

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. Nagesh Belwadi

Hon. Treasurer                

Sri. R.S. Ranganath

Hon. Legal Advisor        

Sri. K.S. Vasudeva Murthy

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. Basavaraj Mirji

Sri. C.S. Subbanna

Sri. H.S. Srinivas

Sri. K. Balasubramanya

Sri. Gurudatt Rao                                                 

 

1992-93

President                

Sri.  V. Ramalingam

Vice-President        

Sri. S. Doreswamy

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. Nagesh Belwadi

Hon. Treasurer                

Sri. R.S. Ranganath

Hon. Legal Advisor        

Sri. K.S. Vasudeva Murthy

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. C.S. Subbanna

Sri. Balachandra Hosamane

Sri. .S. Nanda

Sri. B.S. Suresh

Sri. K. Nagraj         

 

1991-92

President                        

Sri.  V. Ramalingam

Vice-President                

Sri. S. Doreswamy

Hon. Secretary        

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. B.S. Suresh

Hon. Treasurer                

Sri. S. Nanda

Hon. Legal Advisor

Sri. K.S. Vasudeva Murthy

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Dr. B.R. Manjunath

Sri. Balachandra Hosamane

Sri. Nagesh Belwadi

Sri. R.S. Ranganatha

Smt. Vishalakshi Shama Rao     

 

1990-91

President                        

Sri.  R. Anand

Vice-President                

Sri. V. Ramalingam

Hon. Secretary        

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. B.S. Suresh

Hon. Treasurer                

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. K.S. Vasudeva Murthy

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. K. Manjunathiah

Sri. Balachandra Hosamane

Sri. Nagesh Belwadi

Sri. K. Nagraj

Smt Vishalakshi Sham Rao

 

1989-90

President                        

Sri.  A.N.N. Swamy

Vice-President                

Sri. R. Anand

Hon. Secretary                

Sri.  M.A.N. Prasad

Hon. Jt. Secretary        

Sri. A.K. Gurudatt Rao

Hon. Treasurer                

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. K. Manjunathiah

Sri. N. Venkatesh

Sri. Nagesh Belwadi

Sri. B.S. Suresh

Kum. Bhavani Chandrashekhar

         

1988-89

President                

Sri.  A.N.N. Swamy

Vice-President                

Sri. R. Anand

Hon. Secretary                

Sri.  Nagesh Belwadi

Hon. Jt. Secretary        

Sri. A.K. Gurudatt Rao

Hon. Treasurer                

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. K. Manjunathiah

Kum. Bhavani Chandrashekhar

Sri. M.A.N. Prasad

Sri. Ghansham Malagi

Sri. N. Venkatesh

 

1987-88

President                

Sri.  A.N.N. Swamy

Vice-President                

Sri. R. Anand

Hon. Secretary        

Sri.  Nagesh Selwadi

Hon. Jt. Secretary        

Sri. A.K. Gurudatt Rao

Hon. Treasurer                

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

 

Committee Members

Smt. Usha Jairam

Sri. K. Manjunathiah

Kum. Bhavani Chandrashekhar

Prof. H.S. Srinivas

Sri. K. Ravindran

Sri. N. Venkatesh

 

1986-87

President                

Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President                

Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary                

Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary        

Prof. H.S. Srinivas

Hon. Treasurer        

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. S. Subramani

Sri. Nagesh Belwadi

Sri. C.G.A. Swamy

Sri. K. Ravindran

Sri. N. Venkatesh

 

1985-86

President                

Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President                

Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary        

Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary        

Prof. H.S. Srinivas

Hon. Treasurer                

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

 

Committee Members

Smt. Usha Jairam

Sri. S. Subramani

Sri. Nagesh Belwadi

Sri. C.G.A. Swamy

Sri. K. Ravindran

Sri. N. Venkatesh

 

1984-85

President                

Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President                

Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary                

Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary        

Sri. M.A.N. Prasad

Hon. Treasurer                

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

 

Committee Members

Smt. Usha Jairam

Sri. S. Subramani

Sri. Nagesh Belwadi

Sri. C.G.A. Swamy

Sri. A.K. Desai

 

1983-84

President                        

Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President                

Sri. K.K.A. Rao

Hon. Secretary                

Sri.  K. Manjunathiah

Hon. Jt. Secretary        

Sri. M.A.N. Prasad

Hon. Treasurer                

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. S. Subramani

Sri. Nagesh Belwadi

Sri. C.G.A. Swamy

Sri. A.K. Desai

Sri. N. Venkatesh

 

1982-83

President                

Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President

Sri. K.K.A. Rao

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  K. Manjunathiah

Sri.  N. Venkatesh

Hon. Treasurer        

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

Hon. Internal Auditor        

Sri. S. Subramani

Sri. K. Ravindran

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. M.A.N. Prasad

Sri. Nagesh Belwadi

Sri. B.S.A. Swamy

Sri.Raghothama Rao

Sri. V. Prasanna Kumar

Sri. R.S. Ranganath

 

1981-82

President                

Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President                

Sri. K.K.A. Rao

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  K. Manjunathiah

Sri.  N. Venkatesh

Hon. Treasurer                

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

Hon. Internal Auditor

Prof. H.S. Srinivas

Sri. B.A.S. Prasad

 

Committee Members

Smt. Usha Jairam

Sri. M.A.N. Prasad

Sri. S.S. Pandit

Sri. Nagesh Belwadi

Sri. S.M. Udupa

Sri. B.S.A. Swamy

           

1980-81

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                

Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President        

Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary                

Sri.  K. Manjunathiah

Sri.  N. Venkatesh

Hon. Treasurer        

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor

Sri. B.N. Srikrishna

Hon. Internal Auditor

Sri. S. Subramani

Sri. S.M. Udupa

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. B.Duggappaiah Nadig

Sri. S.S. Pandit

Sri. B. Ganesh Bhat

Sri. S.V. Seshgiri Rao

Sri. M.S. Chandrashekhar

 

1979-80

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                        

Sri.  A. Nagbhushana Rao

Vice-President                

Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary                

Sri.  K. Manjunathiah

Sri.  M.V. Parthasarathy

Hon. Treasurer                

Dr. B.R. Manjunath

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

Hon. Internal Auditor        

Sri. G.N. Vijay Kumar

Sri. R.D. Nadig

 

Committee Members        

Smt. Usha Jairam

Sri. B.Duggappaiah Nadig

Sri. S.S. Pandit

Sri. B. Ganesh Bhat

Sri. B.N. Srikanth

Prof. H.S. Srinivas

Dr. B.R. Manjunath

                           

1978-79

Vice-Patron                

Sri. B. Narayana Swamy

President                

Sri.  E.R. Srikantiah

Vice-President                

Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary                

Sri.  H.S. Srinivas

Sri.  B.L. Satyanarayana

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

Hon. Internal Auditors        

Dr. B.R. Manjunath

Sri. C.S. Chakrapani

 

Committee Members        

Sri. S.M. Sriraghavan

Sri. B.N. Srikanth

Sri. Ramdas Bhat

Sri. D.V.S. Murthy

Sri. G.R. Satyanarayana

Sri. S.Y. Devramani

Smt. Uma  Prabhakar Rao

 

1977-78

Vice-Patron                

Sri. B. Narayana Swamy

President                        

Sri.  E.R. Srikantiah

Vice-President                

Sri. I.S. Dhundshy

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  H.S. Srinivas

Sri.  B.L. Satyanarayana

Hon. Legal Advisor        

Sri. B.N. Srikrishna

Hon. Internal Auditors        

Dr. B.R. Manjunath

Sri. C.S. Chakrapani

 

Committee Members        

Sri. S.M. Sriraghavan

Sri. B.N. Srikanth

Sri. Ramdas Bhat

Sri. D.V.S. Murthy

Sri. G.R. Satyanarayana

Sri. S.Y. Devramani

Smt. Uma  Prabhakar Rao               

                   

1976-77

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                

Sri.  T.S. Champaknath

Vice-President                

Sri. M.V. Krishnamurthy

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  C.S. Sridhar

Sri.  S. Subramani

Hon. Internal Auditors        

Sri. M. Mohan

Sri. C.S. Chakrapani

 

Committee Members

Sri. K. Ravindran

Sri. T.N. Hansakumar

Sri. G.R. Satyanarayana

Sri. B.L. Satyanarayana

Sri. V. Parthsarathy

Sri. T.S. Krishnamurthy

Smt. Kunti Nadig                

 

1975-76

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                        

Sri.  T.S. Champaknath

Vice-President                

Sri. H.S. Srinivasachar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  A.S. Sheshakumar

Sri.  B.N. Srikanth

Hon. Internal Auditors

Sri. M.S.R. Manjunath

Sri. M. Gundurao

 

Committee Members

Sri. H.S. Srinivas

Sri. K. Manjunathiah

Sri. M.S. Chandrashekhar

Sri. R.K. Kulkarni

Sri. C.G. Arun

Sri. S. Subramani

Smt. M.G. Yagneshwara

           

1974-75

Vice-Patron                

Sri. B. Narayana Swamy

President                

Sri.  T.S. Champaknath

Vice-President                

Sri. H.S. Srinivasachar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  M.S. Chandrashekhara

Sri.  M.S. Lakshmana Iyer

Hon. Internal Auditors

Sri. G.R. Anand

Sri. N.V. Vadiraj

 

Committee Members

Sri. H.S. Srinivas

Sri. K. Manjunathiah

Sri. N. Sudarshan

Sri. R.K. Kulkarni

Sri. S.V. Mohan

Sri. C.G.A. Swamy

Smt. Shakuntala Nadig

 

1973-74

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur          

Vice-Patron                

Sri. B. Narayana Swamy

President                

Sri.  K.S. Rama Rao

Vice-President                

Sri. G.V. Rao

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  N.V. Vadiraj

Sri.  G.N. Satyanarayana

Hon. Internal Auditors

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. B. Nagabhushana

 

Committee Members        

Sri. D.R. Prabhakar

Sri. S.V. Mohan

Sri. V. Pooranapragna

Sri. H.V.S. Murthy

Sri. C.G.A. Swamy

Sri. Y.G. Nagraj

Sri. V.R. Katti

 

1972-73

Patron                        

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                        

Sri.  K.S. Rama Rao

Vice-President                

Sri. G.V. Rao

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  N.V. Vadiraj

Sri.  G.N. Satyanarayana

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. B. Nagabhushana

 

Committee Members        

Sri. D.R. Prabhakar

Sri. S.V. Mohan

Sri. V. Pooranapragna

Sri. H.V.S. Murthy

Sri. C.G.A. Swamy

Sri. Y.G. Nagraj

Sri. V.R. Katti

 

1971-72

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                        

Sri.  B.S. Rama Rao

Vice-President        

Sri. K.S. Rama Rao

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  E.R. Krishna

Sri.  S.R. Prasanna

Hon. Internal Auditors

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. M.B. Ramachandra

 

Committee Members

Sri. N.V. Vadiraj

Sri. S.V. Mohan

Sri. G.R.S. Murthy

Sri. M.G. Visweswara

Sri. K.R. Guru

Sri. M.S.K. Murthy

Sri. K. Manjunathaiah

 

1970-71

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                        

Sri.  B.S. Rama Rao

Vice-President                

Sri. K.S. Rama Rao

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  E.R. Krishna

Sri.  S.R. Prasanna

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. M.B. Ramachandra

 

Committee Members

Sri. N.V. Vadiraj

Sri. S.V. Mohan

Sri. G.R.S. Murthy

Sri. M.G. Visweswara

Sri. K.R. Guru

Sri. M.S.K. Murthy

Sri. K. Manjunathaiah

 

1969-70

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                        

Sri.  B.S. Rama Rao

Vice-President                

Sri. K.S. Rama Rao

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  E.R. Krishna

Sri.  M.N. Srikanth

Hon. Internal Auditors

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. K.N. Vijayagopal

 

Committee Members        

Sri. P.L. Rajagopala Rao

Sri. S.V. Mohan

Sri. S.R. Prasanna

Sri. M.G. Visweswara

Sri. M.M. Venkatesh Murthy

Sri. M.S.L. Iyer

Sri. Y.G. Nagraj

 

1968-69

Patron                        

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                        

Sri.  L.D. Char

Vice-President                

Sri. H.S. Guruswamy

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  N.K. Nagraj

Sri.  M.N. Srikanth

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. K.N. Vijayagopal

 

Committee Members        

Sri. Y.G. Nagraj

Sri. P.L. Rajagopala Rao

Sri. N.R.N. Iyengar

Sri. K.S. Rama Rao

Sri. S.V. Mohan

Sri. N.P. Venkateswaran

Sri. I.S. Dhundsy

 

1967-68

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

Vice-Patron                        

Sri. B. Narayana Swamy

President                        

Sri.  L.D. Char

Vice-President                

Sri. H.S. Guruswamy

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  C.R. Pandranga Shetty

Sri.  M.M. Venkatesh Murthy

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. K.N. Vijayagopal

 

Committee Members        

Sri. B.G. Achar

Sri. I.S. Dhundsy

Sri. N.R.N. Iyengar

Sri. M.S.K. Murthy

Sri. N.K. Nagraj

 

1966-67

Patron                        

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                

Sri.  K.V. Ramaseshan

Vice-President                

Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  K.R. Ramaswamy

Sri.  P. Srinivas

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. K.N. Vijayagopal

 

Committee Members        

Sri. C.K. Sridhar

Sri. H.S. Chandramouli

Sri. B.K. Satyamurthy

Sri. B. Haridas

Sri. B. Anand

Sri. M.S. Ramachandra Rao

 

1965-66

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri.  M.S. Mutthanna

Vice-President        

Sri. M.R. Krishnamurthy

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  K.S. Ramaswamy

Sri.  M.S. Seetharaman

Hon. Internal Auditors

Sri. A.S. Rao

Sri. K.N. Vijayagopal

 

Committee Members        

Sri. S.A. Chandrashekhara

Sri. K.R. Guru

Sri. M.S. Ramachandra Rao

Sri. C.R. Ravindran

Sri. M.S. Tarakanth

Sri. I.S. Dhundshy

                                   

1964-65

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri.  J.N. Iyer

Vice-President                

Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  C.R. Panduranga Shetty

Sri.  C.A. Ramachandran

Hon. Internal Auditors

Sri. A.S. Rao

Sri. K.N. Vijayagopal

 

Committee Members        

Sri. B. Haridas

Sri. E.R. Krishna

Sri. M.S. Madhav Rao

Sri. A.V. Murthy

Sri. A. Nagraj Rao

Sri. G. Prasanna

 

1963-64

Patron                        

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Dr. R.L.N. Iyengar

Vice-President                

Sri. B.A. Srinivasan

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  R.S. Kumar

Sri.  R.K. Raghavendra

Hon. Internal Auditors

Sri. A.S. Rao

Sri. M.M. Bhandary

 

Committee Members        

Sri. T.R.S. Anandam

Sri. S. Nagarja Rao

Sri. A.N. Prasad

Sri. B.S. Shankara Narayan Rao

Sri. B.N. Somasundar

Sri. S. Vasantha Kumar

 

1962-63

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Dr. M.S. Iyengar

Vice-President                

Sri. T.C. Vedantham

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  B.N. Somasundar

Sri.  S. Vasantha Kumar

Hon. Internal Auditors

Sri. A.S. Rao

Sri. M.M. Bhandary

 

Committee Members        

Smt. Bhavani Sunderraj

Sri. T.R.S. Anandam

Sri. S. Nagaraja Rao

Sri. A.N. Prasad

Sri. S.R. Nagraj

Sri. V. Krishna Murthy

Sri. H.S. Guruswamy

 

1961-62

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. N. Subramaniam

Vice-President                

Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  B.N. Vithal

Sri. A.N. Prasad

Hon. Internal Auditors

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. M.M. Bhandary

 

Committee Members        

Smt. Bhavani Sunderraj

Sri. T.R.S. Anandam

Sri. A.S. Rao

Sri. S.R. Nagraj

Sri. B.K. Sheshadri

Sri. N.S. Chakrapani

 

1960-61

Patron                        

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                

Sri. J.N. Iyer

Vice-President                

Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  B.K. Sheshadri

Sri. N.S. Chakrapani

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.K. Channabasappa

Sri. M.S. Krishna Murthy

 

Committee Members        

Sri. T.R.S. Anandam

Sri. H.S. Guruswamy

Sri. C.B. Narasinga Rao

Sri. A. Srinivas Rao

Sri. R.S. Kumar

Sri. M.N. Ramachandra Rao

Sri. B.N. Vitthal

 

1959-60

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. N.S. Sarvottam

Vice-President                

Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  A. Srinivas Rao

Sri. C.B. Narasinga Rao

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. M.S. Krishna Murthy

 

Committee Members

Sri. T.R.S. Anandam

Sri. H.S. Guruswamy

Sri. H.S. Raghavendra Rao

Sri. B.K. Sheshadri

Sri. Y.G. Nagraj

Sri. M.N. Ramachandra Rao

Sri. B.N. Vitthal

 

1958-59

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. C.L.N. Iyengar

Vice-President                

Sri. Ramasheshan

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  T.R.S. Anandam

Sri. M.K. Ranganathan

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. A. Srinivasa Rao

 

Committee Members        

Sri. H.S. Guruswamy

Sri. B.N. Narayana Murthy

Sri. S.R. Seetharam

Sri. N. Subramaniam

Smt. Sujata Balasubramaniam

Sri. K.S. Vasudeva Murthy

Sri. N.S. Venkoba Rao

                                   

1957-58

Patron                        

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President                

Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  H.S. Guruswamy

Sri. N.S. Venkoba Rao

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. M.R. Krishna Murthy

 

Committee Members        

Sri. K.S.K. Iyengar

Sri. B.N. Narayana Murthy

Sri. G. Raman

Sri. C.L.N. Iyengar

Sri. T.R.S. Anandam

Smt. Rama Gopinat

 

1956-57

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President                

Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  T.R.S. Anandam

Sri. G.V. Srikantaiah

Hon. Internal Auditors        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. S.N. Gopala Rao

 

Committee Members

Sri. K.S.K. Iyengar

Smt. Mahalakshmi Swamy

Sri. Y.G. Nagraj

Sri. B.N. Narayana Murthy

Sri. S.R. Seetharam

Sri. N. Subramaniam

Sri. S.K. Swamy

                   

1955-56

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President                

Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  T.R.S. Anandam

Sri. N.V. Narain

Hon. Internal Auditors        

Sri. M.R. Krishna Murthy

Sri. H.S. Srinivasachar

 

Committee Members        

Sri. B.K. Garudachar

Sri. C.L.N. Iyengar

Sri. K.S.K. Iyengar

Smt. Mahalakshmi Swamy

Sri. B.M. Narayana Murthy

Sri. N. Subramaniam

Sri. S.K. Swamy

                                   

1954-55

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President                

Sri. S.K. Swamy

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  N.R.N. Iyengar

Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Internal Auditors

Sri. M.R. Krishna Murthy

Sri. H.S. Srinivasachar

 

Committee Members        

Sri. C.L.N. Iyengar

Sri. K.S.K. Iyengar

Smt. Mahalakshmi Swamy

Sri. H.N. Prasad

Sri. N.V. Ramachandra Murthy

Sri. M.K. Ranganathan

Sri. N. Subramaniam

 

1953-54

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President                

Sri. S.K. Swamy

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  N.R.N. Iyengar

Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Internal Auditors        

Sri. K.G. Sriram

Sri. V.S.A. Iyer

 

Committee Members        

Sri. N.N. Magal

Sri. C.L.N. Iyengar

Sri. K.S.K. Iyengar

Dr. R.L.N. Iyengar

Sri. H.N. Prasad

Sri. N. Subramaniam

Sri. B.H. Srikantaiah

 

1952-53

Patron                        

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                

Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President                

Sri. S.K. Swamy

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  N.R.N. Iyengar

Sri. T.R.S. Anandam

Hon. Internal Auditors        

Sri. C.V. Nanjunda Rao

Sri. M.Subba Rao

 

Committee Members

Sri. C.L.N. Iyengar

Sri. B.K. Jayabhima Rao

Sri. V. Krishna Murthy

Sri. M.R. Krishna Murthy

Sri. C.N. Srinivas Rao

Sri. N. Subramaniam

Sri. A.R. Thirumalachar

 

1951-52

Patron                                

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. B. Narayana Swamy

Vice-President                

Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  V.N. Gopinath

Sri. P.N. Venkata Rao

Hon. Internal Auditors        

Sri. M.R. Krishna Murthy

Sri. M.Subba Rao

 

Committee Members        

Sri. T.R.S. Anandam

Sri. K.S.K. Iyengar

Dr. R.L.N. Iyengar

Sri. B.K. Jayabhima Rao

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. A. Subba Rao

Sri. N. Subramaniam

 

1950-51

Patron        

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                        

Sri. J.N. Iyer

Vice-President                

Dr. R.L.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri.  V.N. Gopinath

Sri. C.R. Keshava Rao

Hon. Internal Auditors

Sri. V.S. Achar

Sri. M.Subba Rao

 

Committee Members        

Sri. H.S. Srinivasachar

Sri. A. Subba Rao

Sri. V. Krishna Murthy

Sri. M.R. Krishna Murthy

Sri. H.S. Ragavendra

Sri. P.N. Venkata Rao

Sri. B.S.S. Iyengar

                                                                                                            1949-50

Vice-President                

Sri. G.S. Srikantaiah

Hon. Jt. Secretary        

Sri. C.R. Keshava Rao

Sri. V.N. Gopinath

Hon. Treasurer                

B.G. Achar                   

 

1948-49

Vice-President                

Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary        

Sri. S.S. Sastry

Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Treasurer

B.G. Achar

 

1947-48

Vice-President                

Sri. D. Ramanna

Hon. Jt. Secretary

Sri. C.V. Krishna Murthy

Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Treasurer        

Sri. M.R. Krishna Murthy

 

1946-47

President                

Sri. N. Subramaniam

Vice-President                

Sri. B.G. Achar

Hon. Jt. Secretary        

Sri. N.D. Rao

Sri. M.R. Krishna Murthy

Hon. Treasurer        

Sri. P. Goplala Rao

 

1945-46

President                        

Sri. C. Nanjundiah

Vice-President                

Sri. N.R.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri. M.S.S. Rao

Sri. M.R. Krishna Murthy

Hon. Treasurer                

Sri. P. N.D.  Rao

 

1944-45

President                        

Sri. N. Subramaniam

Vice-President                

Sri. G.S. Karpur

Hon. Jt. Secretary        

Sri. H.N. Prasad

Sri. C.L.N. Iyengar

Hon. Treasurer                

Sri. H.N. Prasad

 

1943-44

President

Sri. N. Subramaniam

Vice-President                

Sri. G.S. Karpur

Hon. Jt. Secretary        

Sri. N.D. Rao                                  

Hon. Treasurer                

Sri. N.S.M. Rao

 

1942-43

President        

Sri. N.N. Iyengar

Vice-President                

Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary        

Sri. R.D. Char

Sri. C. Nanjundiah                                  

Hon. Treasurer        

Sri. C. Madhava Rao

 

1940-41

Patron                        

H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur

President                

Sri. N.N. Iyengar

Vice-President                

Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary        

Sri. N.S.M. Rao

Sri. N.R.N. Iyengar

Mrs. A. Jayaram

 

Committee Members        

Sri. N.K. Ayyangar

Sri. R.D. Char

Sri. H.S. Iyengar

Sri. G.S. Karpur

Sri. C. Nanjundiah

Sri. B. Narayana Swamy

Sri. B. Rudra

 

1939-40

President                        

Sri. N.N. Iyengar

Vice-President        

Sri. N. Subramaniam

Hon. Jt. Secretary        

Sri. N.R.N. Iyengar        

Sri. N.G. Iyengar

Hon. Treasurer                

Sri. N.S.M. Rao

 

1938-39

President                

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri. N.R.N. Iyengar

Sri. N.S.M. Rao                                  

Hon. Treasurer                

Sri. H.M. Keshava Murthy

 

1937-38

President        

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri. A. Jayaram

Sri. N.N. Megal                                  

Hon. Treasurer                

Sri. N.S.M. Rao

 

1936-37

President                        

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri. N.R.N. Iyengar

Sri. C.S. Garudachar                                  

Hon. Treasurer        

Sri. D. Ramanna

 

1935-36

President                

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri. C.S. Garudachar                                  

Hon. Treasurer        

Sri. A. Sheshan

 

1934-35

President        

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri. N.S.M. Rao

Sri. N.R.N. Iyengar                                  

Hon. Treasurer        

Sri. N.N. Megal

 

1933-34

President        

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary

Sri. N.R.N. Iyengar

Sri. M.N. Megal                                  

Hon. Treasurer        

Sri. G.V. Rajaratnam

 

1932-33

President                

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. N.N. Iyengar

Hon. Jt. Secretary        

Sri. B.V.S. Iyengar                                  

Hon. Treasurer        

Sri. H.S. Iyengar

 

1931-32

President                

Sri. N.N. Iyengar

Vice-President                

Sri. P.S. Char

Hon. Jt. Secretary        

Sri. A. Subba Rao

Sri. N.R.N. Iyengar                                  

Hon. Treasurer        

Sri. N.R.N. Iyengar

 

1930-31

President                

Sri. Dattatreyan

Vice-President                

Sri. P. Narasimhayya

Hon. Jt. Secretary        

Sri. A. Subba Rao

Sri. S.R. Rao                                  

Hon. Treasurer        

Sri. N.R.N. Iyengar

 

1929-30

President                

Sri. Gangadharan

Vice-President                

Sri. C.S. Narayan Rao

Hon. Jt. Secretary        

Sri. B.C. Sharma

Sri. B.S. Ramaiah                                  

Hon. Treasurer        

Sri. S. Krishnappa

 

1928-29

President                

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. H.K. Gangadharaiah

Hon. Jt. Secretary        

Sri. M.S. Ramaswamy

Sri. B.S. Sharma                                  

Hon. Treasurer                

Sri. S. Krishnappa

 

1927-28

President                

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. Y.G. Krishnappa

Sri. C.S. Narayana Rao

Hon. Jt. Secretary        

Sri. R.T. Ramachandra Rao

Sri. B.S. Ramaiah                                  

Hon. Treasurer                

Sri. T.S. Rama Krishnan

 

1926-27

President        

Raja Karya Prasakta

Dewan Bahadur K. Ramaswamy

Vice-President                

Sri. K.S. Krishna Iyer                                  

Hon. Jt. Secretary        

Sri. C.S. Narayana Rao

Sri. T.S. Ramakrishnan                                  

Hon. Treasurer        

Sri. S. Krishnappa