ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ

ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಮುಂಬೈ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ
1926-27 ರಿಂದ 2012
 --2013


 2012-13:    

 ಶ್ರೀ. ವಿ. ರಾಮಭದ್ರ


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು


 ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್


ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 

  

 ಶ್ರೀ. ವೈ. ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್


ಗೌ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


  ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ನವಿಲೇಕರ್


ಗೌ. ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಮಂಜು ದೇವಾಡಿಗ


ಗೌ. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು        :    ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಆರ್. ವಸಂತ್
                                                :    ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ
                                                :    ಶ್ರೀ. ವಿ. ಹರಿನಾರಾಯಣ
                                                :    ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಜಿ. ನವಿಲೇಕರ್
                                                :    ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೀತಾರಾಂ
                                                :    ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್


                                                 :    ಶ್ರೀ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣನ್


 


2010-11
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು                                    :    ಶ್ರೀ. ವಿ. ರಾಮಭದ್ರ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು                              :     ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್
ಗೌ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                        :    ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠ ಮೇದಾರ್
ಗೌ. ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                  :    ಶ್ರೀ. ವೈ. ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್
ಗೌ. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ                       :     ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಆರ್. ವಸಂತ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು        :    ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಮಂಜು ದೇವಾಡಿಗ
                                               :    ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ
                                               :    ಶ್ರೀ. ವಿ. ಹರಿನಾರಾಯಣ
                                               :    ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಜಿ. ನವಿಲೇಕರ್
                                               :    ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೀತಾರಾಂ
                                                :    ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್


 


2011-12
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು                                    :   ಶ್ರೀ. ವಿ. ರಾಮಭದ್ರ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು                              :   ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್
ಗೌ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                        :   ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠ ಮೇದಾರ್
ಗೌ. ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                  :  ಶ್ರೀ. ವೈ. ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್
ಗೌ. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ                       :  ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಮಂಜು ದೇವಾಡಿಗ


ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು        : ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ 
                                               :    ಶ್ರೀ. ವಿ. ಹರಿನಾರಾಯಣ
                                               :    ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಜಿ. ನವಿಲೇಕರ್
                                               :    ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೀತಾರಾಂ
                                                :    ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ 


                                                 : ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಆರ್. ವಸಂತ್