Committee

 THE MYSORE ASSOCIATION, BOMBAY

 
MANAGING COMMITTEE
1926-27 To 2010-2011
 
2011-12 (Present Committee)
President : Sri. V. Ramabhadra
 
Vice-President : Sri. Narain Jagirdar
 
Hon. Secretary : Sri. Y. D. Venkatesh
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. Neelakanatha K. Medar
 
Hon. Treasurer : Sri. Manju Devadiga
 
Committee Members : Sri. H. R. Vasant
Sri. K. Manjunathaiah
Sri. V. Harinarayana
Sri. Narayan G. Navilekar
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. Amrut Someshwar
2010-11
President : Sri. V. Ramabhadra
 
Vice-President : Sri. Narain Jagirdar
 
Hon. Secretary : Sri. Neelakantha Medar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. Y. D. Venkatesh
 
Hon. Treasurer : Sri. H.R. Vasant
 
Committee Members : Sri. K. Manjunathaiah
Sri. B. Manju Devadiga
Sri. V. Harinarayana
Sri. Narayan G. Navilekar
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. Amrut Someshwar
 2009-10
President : Sri. V. Ramabhadra
 
Vice-President : Sri. Narain Jagirdar
 
Hon. Secretary : Sri. Neelakantha Medar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. R.V. Nagesh
 
Hon. Treasurer : Sri. H.R. Vasant
 
Committee Members : Sri. B. Manju Devadiga
Sri. Y.D. Venkatesh
Sri. V. Harinarayana
Sri. Narayan G. Navilekar
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. Amrut Someshwar
 
2008-09
 
President : Sri. Ramabhadra
 
Vice-President : Sri. Narain Jagirdar
 
Hon. Secretary : Sri. Neelakantha Medar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. R.V. Nagesh
 
Hon. Treasurer : Sri. H.R. Vasant
 
Committee Members : Sri. B. Manju Devadiga
Sri. Y.D. Venkatesh
Sri. V. Harinarayana
Sri. Narayan G. Navilekar
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. Amrut Someshwar
 
 
2007-08
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Sri. H.S. Srinivas
 
Hon. Secretary : Sri. R.S. Ranganatha &
Sri. M.A. Madhusudan
 
Hon. Jt. Secretary : Ms. Bhavani C. Bhargav
 
Hon. Treasurer : Sri. H.R. Vasant
 
Committee Members : Sri. B. Manju Devadiga
Sri. Y.D. Venkatesh
Sri. V. Harinarayana
Sri. M.A. Madhusudan
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. Neelkantha Medar
 
2006-07
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Dr. H.S. Srinivas
 
Hon. Secretary : Sri. R.S. Ranganatha
 
Hon. Jt. Secretary : Ms. Bhavani C. Bhargav
 
Hon. Treasurer : Sri. H.R. Vasant
 
Committee Members : Sri. B. Manju Devadiga
Sri. K.N. Srinivas Rao
Sri. V. Harinarayana
Sri. B. Nagabhushana
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. Neelkantha Medar
 
 
2005-06
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Dr. H.S. Srinivas
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. R.S. Ranganatha
 
Hon. Treasurer : Sri. H.R. Vasant
 
Committee Members : Sri. B. Manju Devadiga
Ms. Bhavani C. Bhargav
Sri. H.V. Janardhana
Sri. Raghunath V. Rao
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. B. Nagabhushana
 
2004-05
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Dr. H.S. Srinivas
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. R.S. Ranganatha
 
Hon. Treasurer : Sri. H.R. Vasant
 
Committee Members : Sri. N. Sudarshan
Smt. Pushpa Raghunath Rao
Sri. H.V. Janardhana
Sri. Raghunath V. Rao
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. B. Nagabhushana
 
2003-04
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Dr. H.S. Srinivas
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. R.S. Ranganatha
 
Hon. Treasurer : Sri. H.R. Vasant
 
Committee Members : Sri. N. Sudarshan
Smt. Pushpa Raghunath Rao
Sri. K.N. Srinivas Rao
Sri. Raghunath V. Rao
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. Raghavendra Upadhyay
 
2002-03
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Smt. Leela Rajkumar
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. P. Kalaivanan
 
Hon. Treasurer : Sri. H.R. Vasant
 
Committee Members : Sri. N. Sudarshan
Smt. Pushpa Raghunath Rao
Sri. K.N. Srinivas Rao
Sri. S. Radhakrishnan
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. Raghavendra Upadhyay
 
 
 
2001-02
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Smt. Leela Rajkumar
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Dr. S. Subramanian
 
Hon. Treasurer : Sri. Raghavendra Upadyaya
 
Committee Members : Sri. N. Sudarshan
Sri S. Nanda
Sri. K.N. Srinivas Rao
Sri. S. Radhakrishnan
Smt. Lakshmi Sitaram
Sri. P. Kalaivanan
 
2000-01
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Smt. Leela Rajkumar
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Dr. S. Subramanian
 
Hon. Treasurer : Sri. Raghavendra Upadhyay
 
Committee Members : Dr. Gregory Rodrigues
Sri. N. Sudarshan
Sri. P. Kalaivanan
Sri. S. Nanda
Sri. K.N. Srinivas Rao
Sri. S. Radhakrishnan
 
1999-00
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Smt. Leela Rajkumar
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. S. Nanda
 
Hon. Legal Advisor : Sri. Gangadhar G. Mirji
 
Hon. Treasurer : Sri. Raghavendra Upadhyay
 
Committee Members : Dr. Gregory Rodrigues
Sri. N. Sudarshan
Sri. V. Raghunatha Rao
Sri. R.S. Ranganatha
Sri. K.N. Srinivas Rao
Dr. Subramanian
Smt. Lalita Balu
1998-99
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Smt. Leela Rajkumar
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. S. Nanda
 
Hon. Legal Advisor : Sri. Gangadhar G. Mirji
 
Hon. Treasurer : Sri.
 
Committee Members : Dr. H.S. Srinivas
Smt. Lalita Balu
Sri. A.K. Desai
Sri. K.N. Srinivas Rao
Sri. Raghunath V. Rao
Sri. Gregory Rodrigues
Sri. Raghavendra Upadyaya
1997-98
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Smt. Leela Rajkumar
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. S. Nanda
 
Hon. Legal Advisor : Sri. Gangadhar G. Mirji
 
Hon. Treasurer : Sri. R. S. Ranganatha
 
Committee Members : Sri. H.R. Vasanth
Sri. A.K. Desai
Sri. Raghunath V. Rao
Smt. Lalita Balu
Dr. H.S. Srinivas
Sri. R.S. Ranganath
Sri. Raghavendra Upadyaya
Sri. K.N. Srinivas Rao
 
1996-97
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Smt. Leela Rajkumar
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. H.R. Vasanth
 
Hon. Legal Advisor : Sri. K.S. Vasudeva Murthy
 
Hon. Treasurer : Sri. R. S. Ranganatha
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Smt. Geetha Vishwanath
Sri. S. Nanda
Dr. H.S. Srinivas
Sri. A.K. Desai
Sri. Gurudatt Rao
Sri. R.S. Ranganath
 
 
1995-96
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Smt. Leela Rajkumar
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. H.R. Vasanth
 
Hon. Legal Advisor : Sri. K.S. Vasudeva Murthy
 
Hon. Treasurer : Sri. R.S. Ranganath
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Smt. Geetha Vishwanath
Sri. C.S. Subbanna
Dr. H.S. Srinivas
Sri. K. Balasubramanya
Sri. Gurudatt Rao
 
1994-95
 
President : Sri. S. Doreswamy
 
Vice-President : Smt. Leela Rajkumar
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. Nagesh Belwadi
 
Hon. Treasurer : Sri. R.S. Ranganath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. K.S. Vasudeva Murthy
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Smt. Geetha Vishwanath
Sri. C.S. Subbanna
Dr. H.S. Srinivas
Sri. K. Balasubramanya
Sri. Gurudatt Rao
 
 
1993-94
 
President : Sri. V. Ramalingam
 
Vice-President : Sri. S. Doreswamy
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. Nagesh Belwadi
 
Hon. Treasurer : Sri. R.S. Ranganath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. K.S. Vasudeva Murthy
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. Basavaraj Mirji
Sri. C.S. Subbanna
Sri. H.S. Srinivas
Sri. K. Balasubramanya
Sri. Gurudatt Rao
 
1992-93
President : Sri. V. Ramalingam
 
Vice-President : Sri. S. Doreswamy
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. Nagesh Belwadi
 
Hon. Treasurer : Sri. R.S. Ranganath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. K.S. Vasudeva Murthy
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. C.S. Subbanna
Sri. Balachandra Hosamane
Sri. .S. Nanda
Sri. B.S. Suresh
Sri. K. Nagraj
 
1991-92
 
President : Sri. V. Ramalingam
 
Vice-President : Sri. S. Doreswamy
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. B.S. Suresh
 
Hon. Treasurer : Sri. S. Nanda
 
Hon. Legal Advisor : Sri. K.S. Vasudeva Murthy
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Dr. B.R. Manjunath
Sri. Balachandra Hosamane
Sri. Nagesh Belwadi
Sri. R.S. Ranganatha
Smt. Vishalakshi Shama Rao
 
1990-91
 
President : Sri. R. Anand
 
Vice-President : Sri. V. Ramalingam
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. B.S. Suresh
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. K.S. Vasudeva Murthy
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. K. Manjunathiah
Sri. Balachandra Hosamane
Sri. Nagesh Belwadi
Sri. K. Nagraj
Smt Vishalakshi ShamRao
 
1989-90
 
President : Sri. A.N.N. Swamy
 
Vice-President : Sri. R. Anand
 
Hon. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. A.K. Gurudatt Rao
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. K. Manjunathiah
Sri. N. Venkatesh
Sri. Nagesh Belwadi
Sri. B.S. Suresh
Kum. Bhavani Chandrashekhar
1988-89
 
President : Sri. A.N.N. Swamy
 
Vice-President : Sri. R. Anand
 
Hon. Secretary : Sri. Nagesh Belwadi
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. A.K. Gurudatt Rao
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. K. Manjunathiah
Kum. Bhavani Chandrashekhar
Sri. M.A.N. Prasad
Sri. Ghansham Malagi
Sri. N. Venkatesh
 
 
 
 
 
 
1987-88
 
President : Sri. A.N.N. Swamy
 
Vice-President : Sri. R. Anand
 
Hon. Secretary : Sri. Nagesh Selwadi
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. A.K. Gurudatt Rao
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. K. Manjunathiah
Kum. Bhavani Chandrashekhar
Prof. H.S. Srinivas
Sri. K. Ravindran
Sri. N. Venkatesh
 
1986-87
 
President : Sri. A. Nagbhushana Rao
 
Vice-President : Sri. K.K.A. Rao
 
Hon. Secretary : Sri. K. Manjunathiah
 
Hon. Jt. Secretary : Prof. H.S. Srinivas
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. S. Subramani
Sri. Nagesh Belwadi
Sri. C.G.A. Swamy
Sri. K. Ravindran
Sri. N. Venkatesh
 
 
 
 
 
 
1985-86
 
President : Sri. A. Nagbhushana Rao
 
Vice-President : Sri. K.K.A. Rao
 
Hon. Secretary : Sri. K. Manjunathiah
 
Hon. Jt. Secretary : Prof. H.S. Srinivas
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. S. Subramani
Sri. Nagesh Belwadi
Sri. C.G.A. Swamy
Sri. K. Ravindran
Sri. N. Venkatesh
 
1984-85
 
President : Sri. A. Nagbhushana Rao
 
Vice-President : Sri. K.K.A. Rao
 
Hon. Secretary : Sri. K. Manjunathiah
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. S. Subramani
Sri. Nagesh Belwadi
Sri. C.G.A. Swamy
Sri. A.K. Desai
Sri. N. Venkatesh
 
1983-84
 
President : Sri. A. Nagbhushana Rao
 
Vice-President : Sri. K.K.A. Rao
 
Hon. Secretary : Sri. K. Manjunathiah
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. M.A.N. Prasad
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. S. Subramani
Sri. Nagesh Belwadi
Sri. C.G.A. Swamy
Sri. A.K. Desai
Sri. N. Venkatesh
 
1982-83
 
President : Sri. A. Nagbhushana Rao
 
Vice-President : Sri. K.K.A. Rao
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. K. Manjunathiah
Sri. N. Venkatesh
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Hon. Internal Auditor : Sri. S. Subramani
Sri. K. Ravindran
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. M.A.N. Prasad
Sri. Nagesh Belwadi
Sri. B.S.A. Swamy
Sri.Raghothama Rao
Sri. V. Prasanna Kumar
Sri. R.S. Ranganath
 
1981-82
 
President : Sri. A. Nagbhushana Rao
 
Vice-President : Sri. K.K.A. Rao
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. K. Manjunathiah
Sri. N. Venkatesh
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Hon. Internal Auditor : Prof. H.S. Srinivas
Sri. B.A.S. Prasad
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. M.A.N. Prasad
Sri. S.S. Pandit
Sri. Nagesh Belwadi
Sri. S.M. Udupa
Sri. B.S.A. Swamy
 
1980-81
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. A. Nagbhushana Rao
 
Vice-President : Sri. I.S. Dhundshy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. K. Manjunathiah
Sri. N. Venkatesh
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Hon. Internal Auditor : Sri. S. Subramani
Sri. S.M. Udupa
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. B.Duggappaiah Nadig
Sri. S.S. Pandit
Sri. B. Ganesh Bhat
Sri. S.V. Seshgiri Rao
Sri. M.S. Chandrashekhar
 
1979-80
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. A. Nagbhushana Rao
 
Vice-President : Sri. I.S. Dhundshy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. K. Manjunathiah
Sri. M.V. Parthasarathy
 
Hon. Treasurer : Dr. B.R. Manjunath
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Hon. Internal Auditor : Sri. G.N. Vijay Kumar
Sri. R.D. Nadig
 
Committee Members : Smt. Usha Jairam
Sri. B.Duggappaiah Nadig
Sri. S.S. Pandit
Sri. B. Ganesh Bhat
Sri. B.N. Srikanth
Prof. H.S. Srinivas
Dr. B.R. Manjunath
1978-79
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. E.R. Srikantiah
 
Vice-President : Sri. I.S. Dhundshy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. H.S. Srinivas
Sri. B.L. Satyanarayana
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Hon. Internal Auditors : Dr. B.R. Manjunath
Sri. C.S. Chakrapani
 
Committee Members : Sri. S.M. Sriraghavan
Sri. B.N. Srikanth
Sri. Ramdas Bhat
Sri. D.V.S. Murthy
Sri. G.R. Satyanarayana
Sri. S.Y. Devramani
Smt. Uma Prabhakar Rao
 
 
1977-78
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. E.R. Srikantiah
 
Vice-President : Sri. I.S. Dhundshy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. H.S. Srinivas
Sri. B.L. Satyanarayana
 
Hon. Legal Advisor : Sri. B.N. Srikrishna
 
Hon. Internal Auditors : Dr. B.R. Manjunath
Sri. C.S. Chakrapani
 
Committee Members : Sri. S.M. Sriraghavan
Sri. B.N. Srikanth
Sri. Ramdas Bhat
Sri. D.V.S. Murthy
Sri. G.R. Satyanarayana
Sri. S.Y. Devramani
Smt. Uma Prabhakar Rao
 
1976-77
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. T.S. Champaknath
 
Vice-President : Sri. M.V. Krishnamurthy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. C.S. Sridhar
Sri. S. Subramani
 
Hon. Internal Auditors : Sri. M. Mohan
Sri. C.S. Chakrapani
 
Committee Members : Sri. K. Ravindran
Sri. T.N. Hansakumar
Sri. G.R. Satyanarayana
Sri. B.L. Satyanarayana
Sri. V. Parthsarathy
Sri. T.S. Krishnamurthy
Smt. Kunti Nadig
 
1975-76
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. T.S. Champaknath
 
Vice-President : Sri. H.S. Srinivasachar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. A.S. Sheshakumar
Sri. B.N. Srikanth
 
Hon. Internal Auditors : Sri. M.S.R. Manjunath
Sri. M. Gundurao
 
Committee Members : Sri. H.S. Srinivas
Sri. K. Manjunathiah
Sri. M.S. Chandrashekhar
Sri. R.K. Kulkarni
Sri. C.G. Arun
Sri. S. Subramani
Smt. M.G. Yagneshwara
1974-75
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. T.S. Champaknath
 
Vice-President : Sri. H.S. Srinivasachar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. M.S. Chandrashekhara
Sri. M.S. Lakshmana Iyer
 
Hon. Internal Auditors : Sri. G.R. Anand
Sri. N.V. Vadiraj
 
Committee Members : Sri. H.S. Srinivas
Sri. K. Manjunathiah
Sri. N. Sudarshan
Sri. R.K. Kulkarni
Sri. S.V. Mohan
Sri. C.G.A. Swamy
Smt. Shakuntala Nadig
 
1973-74
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. K.S. Rama Rao
 
Vice-President : Sri. G.V. Rao
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.V. Vadiraj
Sri. G.N. Satyanarayana
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. B. Nagabhushana
 
Committee Members : Sri. D.R. Prabhakar
Sri. S.V. Mohan
Sri. V. Pooranapragna
Sri. H.V.S. Murthy
Sri. C.G.A. Swamy
Sri. Y.G. Nagraj
Sri. V.R. Katti
 
1972-73
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. K.S. Rama Rao
 
Vice-President : Sri. G.V. Rao
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.V. Vadiraj
Sri. G.N. Satyanarayana
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. B. Nagabhushana
 
Committee Members : Sri. D.R. Prabhakar
Sri. S.V. Mohan
Sri. V. Pooranapragna
Sri. H.V.S. Murthy
Sri. C.G.A. Swamy
Sri. Y.G. Nagraj
Sri. V.R. Katti
1971-72
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. B.S. Rama Rao
 
Vice-President : Sri. K.S. Rama Rao
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. E.R. Krishna
Sri. S.R. Prasanna
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. M.B. Ramachandra
 
Committee Members : Sri. N.V. Vadiraj
Sri. S.V. Mohan
Sri. G.R.S. Murthy
Sri. M.G. Visweswara
Sri. K.R. Guru
Sri. M.S.K. Murthy
Sri. K. Manjunathaiah
 
1970-71
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. B.S. Rama Rao
 
Vice-President : Sri. K.S. Rama Rao
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. E.R. Krishna
Sri. S.R. Prasanna
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. M.B. Ramachandra
 
Committee Members : Sri. N.V. Vadiraj
Sri. S.V. Mohan
Sri. G.R.S. Murthy
Sri. M.G. Visweswara
Sri. K.R. Guru
Sri. M.S.K. Murthy
Sri. K. Manjunathaiah
1969-70
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. B.S. Rama Rao
 
Vice-President : Sri. K.S. Rama Rao
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. E.R. Krishna
Sri. M.N. Srikanth
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. K.N. Vijayagopal
 
Committee Members : Sri. P.L. Rajagopala Rao
Sri. S.V. Mohan
Sri. S.R. Prasanna
Sri. M.G. Visweswara
Sri. M.M. Venkatesh Murthy
Sri. M.S.L. Iyer
Sri. Y.G. Nagraj
1968-69
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. L.D. Char
 
Vice-President : Sri. H.S. Guruswamy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.K. Nagraj
Sri. M.N. Srikanth
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. K.N. Vijayagopal
 
Committee Members : Sri. Y.G. Nagraj
Sri. P.L. Rajagopala Rao
Sri. N.R.N. Iyengar
Sri. K.S. Rama Rao
Sri. S.V. Mohan
Sri. N.P. Venkateswaran
Sri. I.S. Dhundsy
 
1967-68
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
Vice-Patron : Sri. B. Narayana Swamy
 
President : Sri. L.D. Char
 
Vice-President : Sri. H.S. Guruswamy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. C.R. Pandranga Shetty
Sri. M.M. Venkatesh Murthy
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. K.N. Vijayagopal
 
Committee Members : Sri. B.G. Achar
Sri. I.S. Dhundsy
Sri. N.R.N. Iyengar
Sri. M.S.K. Murthy
Sri. N.K. Nagraj
 
1966-67
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. K.V. Ramaseshan
 
Vice-President : Sri. T.R.S. Anandam
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. K.R. Ramaswamy
Sri. P. Srinivas
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. K.N. Vijayagopal
 
Committee Members : Sri. C.K. Sridhar
Sri. H.S. Chandramouli
Sri. B.K. Satyamurthy
Sri. B. Haridas
Sri. B. Anand
Sri. M.S. Ramachandra Rao
 
 
 
 
1965-66
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. M.S. Mutthanna
 
Vice-President : Sri. M.R. Krishnamurthy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. K.S. Ramaswamy
Sri. M.S. Seetharaman
 
Hon. Internal Auditors : Sri. A.S. Rao
Sri. K.N. Vijayagopal
 
Committee Members : Sri. S.A. Chandrashekhara
Sri. K.R. Guru
Sri. M.S. Ramachandra Rao
Sri. C.R. Ravindran
Sri. M.S. Tarakanth
Sri. I.S. Dhundshy
 
1964-65
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. J.N. Iyer
 
Vice-President : Sri. T.R.S. Anandam
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. C.R. Panduranga Shetty
Sri. C.A. Ramachandran
 
Hon. Internal Auditors : Sri. A.S. Rao
Sri. K.N. Vijayagopal
 
Committee Members : Sri. B. Haridas
Sri. E.R. Krishna
Sri. M.S. Madhav Rao
Sri. A.V. Murthy
Sri. A. Nagraj Rao
Sri. G. Prasanna
 
 
1963-64
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Dr. R.L.N. Iyengar
 
Vice-President : Sri. B.A. Srinivasan
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. R.S. Kumar
Sri. R.K. Raghavendra
 
Hon. Internal Auditors : Sri. A.S. Rao
Sri. M.M. Bhandary
 
Committee Members : Sri. T.R.S. Anandam
Sri. S. Nagarja Rao
Sri. A.N. Prasad
Sri. B.S. Shankara Narayan Rao
Sri. B.N. Somasundar
Sri. S. Vasantha Kumar
 
 
1962-63
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Dr. M.S. Iyengar
 
Vice-President : Sri. T.C. Vedantham
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. B.N. Somasundar
Sri. S. Vasantha Kumar
 
Hon. Internal Auditors : Sri. A.S. Rao
Sri. M.M. Bhandary
 
Committee Members : Smt. Bhavani Sunderraj
Sri. T.R.S. Anandam
Sri. S. Nagaraja Rao
Sri. A.N. Prasad
Sri. S.R. Nagraj
Sri. V. Krishna Murthy
Sri. H.S. Guruswamy
 
 
1961-62
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. N. Subramaniam
 
Vice-President : Sri. B.G. Achar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. B.N. Vithal
Sri. A.N. Prasad
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. M.M. Bhandary
 
Committee Members : Smt. Bhavani Sunderraj
Sri. T.R.S. Anandam
Sri. A.S. Rao
Sri. S.R. Nagraj
Sri. B.K. Sheshadri
Sri. N.S. Chakrapani
 
1960-61
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. J.N. Iyer
 
Vice-President : Sri. B.G. Achar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. B.K. Sheshadri
Sri. N.S. Chakrapani
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.K. Channabasappa
Sri. M.S. Krishna Murthy
 
Committee Members : Sri. T.R.S. Anandam
Sri. H.S. Guruswamy
Sri. C.B. Narasinga Rao
Sri. A. Srinivas Rao
Sri. R.S. Kumar
Sri. M.N. Ramachandra Rao
Sri. B.N. Vitthal
 
 
 
1959-60
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. N.S. Sarvottam
 
Vice-President : Sri. B.G. Achar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. A. Srinivas Rao
Sri. C.B. Narasinga Rao
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. M.S. Krishna Murthy
 
Committee Members : Sri. T.R.S. Anandam
Sri. H.S. Guruswamy
Sri. H.S. Raghavendra Rao
Sri. B.K. Sheshadri
Sri. Y.G. Nagraj
Sri. M.N. Ramachandra Rao
Sri. B.N. Vitthal
 
 
1958-59
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. C.L.N. Iyengar
 
Vice-President : Sri. Ramasheshan
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. T.R.S. Anandam
Sri. M.K. Ranganathan
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. A. Srinivasa Rao
 
Committee Members : Sri. H.S. Guruswamy
Sri. B.N. Narayana Murthy
Sri. S.R. Seetharam
Sri. N. Subramaniam
Smt. Sujata Balasubramaniam
Sri. K.S. Vasudeva Murthy
Sri. N.S. Venkoba Rao
1957-58
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. B. Narayana Swamy
 
Vice-President : Sri. N.R.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. H.S. Guruswamy
Sri. N.S. Venkoba Rao
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. M.R. Krishna Murthy
 
Committee Members : Sri. K.S.K. Iyengar
Sri. B.N. Narayana Murthy
Sri. G. Raman
Sri. C.L.N. Iyengar
Sri. T.R.S. Anandam
Smt. Rama Gopinath
 
 
1956-57
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. B. Narayana Swamy
 
Vice-President : Sri. N.R.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. T.R.S. Anandam
Sri. G.V. Srikantaiah
 
Hon. Internal Auditors : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. S.N. Gopala Rao
 
Committee Members : Sri. K.S.K. Iyengar
Smt. Mahalakshmi Swamy
Sri. Y.G. Nagraj
Sri. B.N. Narayana Murthy
Sri. S.R. Seetharam
Sri. N. Subramaniam
Sri. S.K. Swamy
 
 
 
1955-56
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. B. Narayana Swamy
 
Vice-President : Sri. N.R.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. T.R.S. Anandam
Sri. N.V. Narain
 
Hon. Internal Auditors : Sri. M.R. Krishna Murthy
Sri. H.S. Srinivasachar
 
Committee Members : Sri. B.K. Garudachar
Sri. C.L.N. Iyengar
Sri. K.S.K. Iyengar
Smt. Mahalakshmi Swamy
Sri. B.M. Narayana Murthy
Sri. N. Subramaniam
Sri. S.K. Swamy
 
1954-55
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. B. Narayana Swamy
 
Vice-President : Sri. S.K. Swamy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.R.N. Iyengar
Sri. T.R.S. Anandam
 
Hon. Internal Auditors : Sri. M.R. Krishna Murthy
Sri. H.S. Srinivasachar
 
Committee Members : Sri. C.L.N. Iyengar
Sri. K.S.K. Iyengar
Smt. Mahalakshmi Swamy
Sri. H.N. Prasad
Sri. N.V. Ramachandra Murthy
Sri. M.K. Ranganathan
Sri. N. Subramaniam
 
 
1953-54
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. B. Narayana Swamy
 
Vice-President : Sri. S.K. Swamy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.R.N. Iyengar
Sri. T.R.S. Anandam
 
Hon. Internal Auditors : Sri. K.G. Sriram
Sri. V.S.A. Iyer
 
Committee Members : Sri. N.N. Magal
Sri. C.L.N. Iyengar
Sri. K.S.K. Iyengar
Dr. R.L.N. Iyengar
Sri. H.N. Prasad
Sri. N. Subramaniam
Sri. B.H. Srikantaiah
1952-53
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. B. Narayana Swamy
 
Vice-President : Sri. S.K. Swamy
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.R.N. Iyengar
Sri. T.R.S. Anandam
 
Hon. Internal Auditors : Sri. C.V. Nanjunda Rao
Sri. M.Subba Rao
 
Committee Members : Sri. C.L.N. Iyengar
Sri. B.K. Jayabhima Rao
Sri. V. Krishna Murthy
Sri. M.R. Krishna Murthy
Sri. C.N. Srinivas Rao
Sri. N. Subramaniam
Sri. A.R. Thirumalachar
 
 
 
 
1951-52
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. B. Narayana Swamy
 
Vice-President : Sri. N.R.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. V.N. Gopinath
Sri. P.N. Venkata Rao
 
Hon. Internal Auditors : Sri. M.R. Krishna Murthy
Sri. M.Subba Rao
 
Committee Members : Sri. T.R.S. Anandam
Sri. K.S.K. Iyengar
Dr. R.L.N. Iyengar
Sri. B.K. Jayabhima Rao
Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. A. Subba Rao
Sri. N. Subramaniam
 
 
 
1950-51
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. J.N. Iyer
 
Vice-President : Dr. R.L.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. V.N. Gopinath
Sri. C.R. Keshava Rao
 
Hon. Internal Auditors : Sri. V.S. Achar
Sri. M.Subba Rao
 
Committee Members : Sri. H.S. Srinivasachar
Sri. A. Subba Rao
Sri. V. Krishna Murthy
Sri. M.R. Krishna Murthy
Sri. H.S. Ragavendra
Sri. P.N. Venkata Rao
Sri. B.S.S. Iyengar
1949-50
 
Vice-President : Sri. G.S. Srikantaiah
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. C.R. Keshava Rao
Sri. V.N. Gopinath
 
Hon. Treasurer : B.G. Achar
 
 
1948-49
 
Vice-President : Sri. N. Subramaniam
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. S.S. Sastry
Sri. N.R.N. Iyengar
 
Hon. Treasurer : B.G. Achar
 
 
 
1947-48
 
Vice-President : Sri. D. Ramanna
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. C.V. Krishna Murthy
Sri. N.R.N. Iyengar
 
Hon. Treasurer : Sri. M.R. Krishna Murthy
 
 
 
1946-47
 
President : Sri. N. Subramaniam
 
Vice-President : Sri. B.G. Achar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.D. Rao
Sri. M.R. Krishna Murthy
 
Hon. Treasurer : Sri. P. Goplala Rao
 
 
1945-46
 
President : Sri. C. Nanjundiah
 
Vice-President : Sri. N.R.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. M.S.S. Rao
Sri. M.R. Krishna Murthy
 
Hon. Treasurer : Sri. P. N.D. Rao
 
 
 
1944-45
 
President : Sri. N. Subramaniam
 
Vice-President : Sri. G.S. Karpur
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. H.N. Prasad
Sri. C.L.N. Iyengar
 
Hon. Treasurer : Sri. H.N. Prasad
 
 
 
1943-44
 
President : Sri. N. Subramaniam
 
Vice-President : Sri. G.S. Karpur
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.D. Rao
Hon. Treasurer : Sri. N.S.M. Rao
 
 
1942-43
 
President : Sri. N.N. Iyengar
 
Vice-President : Sri. N. Subramaniam
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. R.D. Char
Sri. C. Nanjundiah
Hon. Treasurer : Sri. C. Madhava Rao
 
1940-41
 
Patron : H.H. Sri. Jayachamaraja Wadiyar Bahadur
 
President : Sri. N.N. Iyengar
 
Vice-President : Sri. N. Subramaniam
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.S.M. Rao
Sri. N.R.N. Iyengar
Mrs. A. Jayaram
 
Committee Members : Sri. N.K. Ayyangar
Sri. R.D. Char
Sri. H.S. Iyengar
Sri. G.S. Karpur
Sri. C. Nanjundiah
Sri. B. Narayana Swamy
Sri. B. Rudra
 
 
1939-40
 
President : Sri. N.N. Iyengar
 
Vice-President : Sri. N. Subramaniam
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.R.N. Iyengar
Sri. N.G. Iyengar
Hon. Treasurer : Sri. N.S.M. Rao
 
 
1938-39
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. N.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.R.N. Iyengar
Sri. N.S.M. Rao
Hon. Treasurer : Sri. H.M. Keshava Murthy
 
 
 
1937-38
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. N.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. A. Jayaram
Sri. N.N. Megal
Hon. Treasurer : Sri. N.S.M. Rao
 
 
 
1936-37
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. N.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.R.N. Iyengar
Sri. C.S. Garudachar
Hon. Treasurer : Sri. D. Ramanna
 
 
 
1935-36
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. N.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. C.S. Garudachar
Hon. Treasurer : Sri. A. Sheshan
 
 
 
 
 
 
 
 
1934-35
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. N.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.S.M. Rao
Sri. N.R.N. Iyengar
Hon. Treasurer : Sri. N.N. Megal
 
 
 
1933-34
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. N.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. N.R.N. Iyengar
Sri. M.N. Megal
Hon. Treasurer : Sri. G.V. Rajaratnam
 
 
 
1932-33
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. N.N. Iyengar
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. B.V.S. Iyengar
Hon. Treasurer : Sri. H.S. Iyengar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1931-32
 
President : Sri. N.N. Iyengar
 
Vice-President : Sri. P.S. Char
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. A. Subba Rao
Sri. N.R.N. Iyengar
Hon. Treasurer : Sri. N.R.N. Iyengar
 
 
 
1930-31
 
President : Sri. Dattatreyan
 
Vice-President : Sri. P. Narasimhayya
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. A. Subba Rao
Sri. S.R. Rao
Hon. Treasurer : Sri. N.R.N. Iyengar
 
 
 
 
1929-30
 
President : Sri. Gangadharan
 
Vice-President : Sri. C.S. Narayan Rao
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. B.C. Sharma
Sri. B.S. Ramaiah
Hon. Treasurer : Sri. S. Krishnappa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1928-29
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. H.K. Gangadharaiah
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. M.S. Ramaswamy
Sri. B.S. Sharma
Hon. Treasurer : Sri. S. Krishnappa
 
 
 
 
 
1927-28
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. Y.G. Krishnappa
Sri. C.S. Narayana Rao
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. R.T. Ramachandra Rao
Sri. B.S. Ramaiah
Hon. Treasurer : Sri. T.S. Rama Krishnan
 
 
 
 
1926-27
 
President : Raja Karya Prasakta
Dewan Bahadur K. Ramaswamy
 
Vice-President : Sri. K.S. Krishna Iyer
 
Hon. Jt. Secretary : Sri. C.S. Narayana Rao
Sri. T.S. Ramakrishnan
Hon. Treasurer : Sri. S. Krishnappa